55451-1541.jpg

แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 14 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู และเชิญชวนครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมระลึกถึงพระคุณครูและร่วมกิจกรรมงานวันครู โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำอยู่เสมอว่าการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และได้มอบนโยบายว่า “ประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา” โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพ และให้ความสำคัญกับ “ครู” เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู โดยเฉพาะครูที่จะไปพัฒนาเด็ก เพราะครู คือ กลไกสำคัญที่จะช่วยกันยกระดับการศึกษาไทยและช่วยขับเคลื่อน เด็กไทยจะไปทิศทางไหน มีคุณภาพที่ดี มีความสุขได้อย่างไรบ้าง ครูจึงมีความสำคัญที่สุดในการที่จะผลิตทรัพยากรของประเทศ เพราะครูจะต้องรับหน้าที่ที่จะผลิตนักเรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศตลอดช่วงชีวิตของครู อย่างมีคุณภาพ ก้าวทันยุคดิจิทัล ฉะนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ก็จะส่งผลต่อเงินเดือนของครูที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้คนเก่งเลือเรียนครูมากขึ้น


รมช. ศึกษาธิการ กล่าวต่อด้วยว่า ศธ. ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญในหลายเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเฉพาะการปฏิรูปครูให้ทันโลกยุคดิจิทัล อาทิ

1) การบูรณาการงบประมาณของ ศธ. ทั้งระบบ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) ของ ศธ. โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
2) การปรับตัวเข้าไปสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารและครูทุกคน ต้องปรับตัวให้มีทักษะด้านดิจิทัล มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งแก้ปัญหาหนี้สิน วิทยฐานะ และให้ครูใช้เวลาในห้องเรียนให้มากขึ้น
3) การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) การผลิตคนด้านอาชีวศึกษา โดยตั้งเป้าหมายการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ และสายสามัญอยู่ที่ 60 : 40 เป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรสายอาชีพอย่างก้าวกระโดดเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม และนวัตกรรมยุคใหม่ และมุ่งเน้นให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาชีวะสามารถขับเคลื่อนไปในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นคง
5) นโยบายเด็กไทยต้องได้เรียนโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการสอนให้คิดเป็นระบบ คิดแบบมีตรรกะ และมีระบบในการแก้ปัญหา พร้อมพัฒนาหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม ก้าวทันโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6) นโยบาย "กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยให้ กศน. และ สช. นำแนวทางจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

“คูรอยู่ในใจของทุกคนในรัฐบาล และ ศธ. อย่างไม่ต้องสงสัย ถึงแม้ว่าจะมียุทธศาสตร์ มีการปฏิรูปการศึกษาก็อยู่ในกระดาษ แต่แท้จริงแล้วครูเป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่พวกเราทั้งประเทศมุ่งหวังและคาดหวัง เราจึงมาเคารพมาคารวะคุณครูทุก ๆ ท่าน เพราะพวกเรามาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าคุณครูของพวกเราทุกคน ฉะนั้นยืนยันได้เลยว่าไม่ว่ารัฐบาล หรือ ศธ. สิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดมาอันดับหนึ่ง คือ คุณครู” รมช. ศึกษาธิการ กล่าว

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ บริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา และสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู พร้อมทั้งคารวะครูของท่านสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้แก่ นายวีระ เดชพันธ์

ในส่วนของการจัดนิทรรศการงานวันครู ครั้งที่ 64 เป็นการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 โลกก้าวไกล ประกอบด้วย 6 ความฉลาดรู้ เพื่อเท่าทันโลก
โซนที่ 2 ครูไทยก้าวทัน ประกอบด้วยภาพรวมของ PLC และ E-PLC TSIP ระบบกูเกิลตามระบบการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน
โซนที่ 3 สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ประกอบด้วย ผลงานนักเรียนที่มีทักษะ หรือสมรรถนะต่าง ๆ ที่โดดเด่น
โซนที่ 4 ยกย่องผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร (นิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา)

นอกจากนี้ มีการปาฐกถาและการเสวนาทางวิชาการที่นำสนใจ โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 16 มกราคม 2563 มีการปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความฉลาดรู้และจิตวิญญาณความเป็นครู” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ และการเสวนา เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” อีกทั้งพิธีการคารวะครูอาวุโสของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ สมัยเรียนโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ได้แก่ นางสาวชมภร กมลสุทธิ

ด้าน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ยังมีกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครูฯ ที่น่าสนใจ อื่น ๆ อาทิ การจัดพิมพ์หนังสือประวัติครู และหนังสือที่ระลึกวันครู พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสภา "ระดับดี" รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 เป็นต้น และในวันที่ 17 มกราคม 2563 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ การเสวนาพิเศษ ในช่วงบ่ายจะมีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 โดย รมว. ศึกษาธิการ

สำหรับกิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้ง ส่วนกลาง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และส่วนภูมิภาค ณ สถานที่
ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด โดยส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2563 โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านทาง http//sdib.dusit.ac.th ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Facebook แฟนเพจ "คุรุสภา" ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีล่ามภาษามือด้วย

ต่อจากนั้น รมช. ศึกษาธิการ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ ที่ชนะการประกวดเนื่องในโอกาสวันครู พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนทุกคนร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงร่วมทำความตี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูใน Facebook แฟนเพจ “คุรุสภา” (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต #วันครู2563 ร่วมดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ “Thai Teacher 63” ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา http://www.ksp.or.th

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/1/2563