55292-6673.jpg

อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 41

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 12 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41 และมอบโล่ หนังสือสำคัญแก่สมาชิกดีเด่น ได้แก่ สมาชิกบริการชุมชนและพัฒนาสังคม ศิษย์เก่า และหน่วย อกท. ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการจัดงาน อีกทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางการตลาดของหน่วย อกท. อ่างเก็บน้ำพร้อมปล่อยปลา และปลูกต้นหมากพลูตั๊กแตน เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดงานการประชุมฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล หลังจากนั้นได้เดินทางไป ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสตูล มอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาด้วย โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวีระนันท์ เพ็ญจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า การจัดงานประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะได้นำความรู้ ความสามารถ และงานวิจัยงานพัฒนามาเผยแพร่ เพื่อสร้างความก้าวหน้า ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น ขอให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เก็บเกี่ยวความรู้และนำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ กลับไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจในพื้นที่ ให้มีความเชี่ยวชาญเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และตระหนักถึงการปรับตัวที่จำเป็นเพื่อให้การเกษตรไทยอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัลอย่างภาคภูมิและมีศักดิ์ศรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีเกษตรกรในประเทศไทยราว 30 ล้านคน ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก ดังนั้น อาหารที่เราผลิตจะต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย และต้องมีจุดเด่นที่จะชนะผลิตผลทางเกษตรจากประเทศอื่น ๆ ให้ได้ อีกทั้งทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอาหารในภูมิภาคให้ได้ด้วย เพื่อก่อเกิดการสร้างงานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับทุกภาคส่วน รักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกใบนี้อยู่ได้อย่างมีความสุข

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การของสมาชิกดำเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก ถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการได้ปฏิบัติจริง ดังคติพจน์ที่สมาชิกทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ “เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม"

สำหรับงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41 นั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9- 13 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากหน่วย อกท. ในภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 15 หน่วย ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พระพรหม พรานทะเล พังงา พัทลุง ระนอง สุราษฎร์ธานี สตูล สงขลา และเขตรอุดมศักดิ์ ได้แสดงออกและนำเสนอผลงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทยด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาชิก กิจกรรมเผยแพร่ผลงานขององค์การ และกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย เป็นต้น

- วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ในช่วงบ่าย รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวขณะพบปะผู้บริหารสถานศึกษาว่ายุทธศาสตร์ของชาติ การปฏิรูปการศึกษาของชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่างมุ่งไปในจุดเดียวกันคือ การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะที่จะก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการอาชีวศึกษา และพร้อมที่จะผลักดันให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งหวังจะเพิ่มผู้เรียนอาชีวะอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สถาบันการอาชีวศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะการทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น สิ่งสำคัญของคนที่จะอยู่ในยุคดิจิทัลได้นั้นจำเป็นต้องมีทักษะอย่างน้อย 5 ทักษะ โดยได้จากการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้แก่ ทักษะในการอ่าน การเขียน การคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีตรรกะ การคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน และการกล้าตัดสินใจ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดของการศึกษาไทย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในการมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

พร้อมกันนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา อาทิ เครื่องดูดขนนกนางแอ่นด้วยระบบสูญญากาศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่แผ่นจากใบยางพารา เครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยลำโพง และโครงงานกินแล้วเก็บ โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษา พร้อมย้ำให้ใฝ่ศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสตูลที่ว่า “วิทยาลัยเทคนิคสตูล มุ่งมั่นพัฒนาการบริหาร จัดการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตกําลังคนในระดับต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาสถานศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และประชาคมโลก”

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
12/12/2562