55290-1691.jpg

อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 41

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 12 ธันวาคม 2562

คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคกลาง ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการและสมาชิก อกท.ภาคกลาง ตลอดจนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่าการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ 41 ในวันนี้ มีความหมายอย่างยิ่งต่อประเทศ เพราะไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานด้านเกษตรกรรม และพระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงสนพระทัยด้านการเกษตร ห่วงใยเกษตรกร และเรื่องที่ดินทำกิน ตลอดจนทรงรับ อกท.ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนั้น เกษตรกรจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นอาชีพพระราชทาน ที่สมาชิก อกท. ทุกคนควรภาคภูมิใจ มุ่งมั่นที่จะเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีความรู้เป็นเลิศ พร้อมเป็นผู้นำ รองรับการเปลี่ยนแปลง และปรับใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์กับการทำมาหากิน เพื่อพลิกการเกษตรกรรมแบบดั่งเดิม สู่เกษตรกรสมัยใหม่ ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีจิตสาธารณะ พยายามสืบสานอาชีพของคนไทยให้เป็นที่รู้จัก ช่วยเผยแพร่วิชาการเกษตรสู่สังคม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีให้รุ่นน้องได้เดินตาม

"คติพจน์ของ อกท. ที่ว่า เราเรียนรู้ด้วยการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม (Learning to do, Doing to learn, Earning to live, Living to serve) เป็นคติพจน์ที่ดี และใช้เป็นแนวทางในการเรียนและดำรงตนไปสู่เป้าหมาย "เกษตรกร" เพราะอาชีพเกษตรกรที่ดี มิเพียงมีความดีความเด่น หรือมีรายได้สูงเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม มีจิตอาสา แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ชุมชน และสังคม จึงจะถือเป็นเกษตรกรที่มีสมบูรณ์และครบถ้วน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดงาน "งานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562" ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมวิชาการต่าง ๆ พร้อมคัดเลือกตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ (วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี), กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาชิก, กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน อกท., กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย เป็นต้น เพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างคน สร้างเกษตรกรที่ดีให้กับประเทศ และให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงมวลมนุษยชาติ ตลอดไป

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
8/12/2562