55202-8925.jpg

หารือทูตไอร์แลนด์

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 25 พฤศจิกายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ​มีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับสมรรถนะเด็กอาชีวศึกษา​ที่จะเป็นกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy และทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น อีกทั้งมีแนวทางที่จะจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะเริ่มจัดตั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนสูง จึงต้องการกำลังคนที่มีทักษะการทำงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนด้วย

นอกจากนี้ กระทรวง​ศึกษาธิการ​ยังมีแนวทางในการพัฒนาทักษะครู โดยมีความยินดีอย่างยิ่ง หากฝ่ายไอร์แลนด์ พิจารณา​ส่งครูมาช่วยสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา​ของไทย และมีความพร้อมที่จะส่งนักเรียนนักศึกษา และครูไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์​ที่ไอร์แลนด์ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านภาษาเช่นกัน ในส่วนของความร่วมมือระดับอุดมศึกษานั้น ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกระทรวงศึกษาธิการยินดีรับข้อคิดเห็นเพื่อนำไปหารือกับ อว. ต่อไป   

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศในทวีปยุโรปหลายประเทศ ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นแนวความคิดที่ดี โดยไอร์แลนด์ยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ด้วยการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูชาวไทย ทั้งในรูปแบบการส่งผู้เชี่ยวชาญมาจากไอร์แลนด์ และการรับครูจากประเทศไทยไปฝึกอบรมที่ไอร์แลนด์ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยสามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะขอรับการอบรม เพื่อให้การจัดอบรมเกิดประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยและไอร์แลนด์ จะได้สานต่อความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักเรียนนักศึกษาซึ่งกันและกัน   

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
20/11/2562