54728-5460.jpg

ศธ.ชูเทคโนโลยีฐานวิทย์

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 30 สิงหาคม 2562

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด "การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4" (The 4th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา จังหวัดเชียงใหม่

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเรียนรู้การทำงานเป็นด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จะนำพาประเทศให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันได้ แต่สำหรับคนไทยและสังคมไทยแล้ว ไม่ว่าเด็กจะเก่งหรือสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากอย่างไร ก็ต้องปลูกฝังให้เป็นคนไทยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความกตัญญูรู้คุณคน และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่ดีงามของเรา เด็กต้องมีต้นทุนมนุษย์ ที่จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ แต่เก่งแล้วต้องเป็นคนไทยที่ดี มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกัน ก็นำพาประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยกัน 

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด ส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ ช่วยพัฒนาพื้นที่และเป็นที่พึ่งของชุมชน  โดยทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้นแบบของการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป พร้อมยกระดับการเรียนอาชีวศึกษา ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning (PBL) ให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทำงานเป็น และมีงานทำ

นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านการประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นนักเทคโนโลยี ด้วยหลักสูตรรูปแบบ PBL โดยบูรณาการทักษะ STEM ประสานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ากับทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เกิดจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบ PBL ให้กับนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง และนักเรียน นักศึกษาจากต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การนําเสนอผลงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี, นิทรรศการ ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนในรูปแบบ Poster, การจัดทําวารสารวิชาการฉบับพิเศษ, กิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, การศึกษาดูงาน เป็นต้น

สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 331 คน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลงานนำเสนอรวม 89 ทีม จาก 10 สถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บังคลาเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินเดีย

นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/8/2562