54772-4811.jpg

ศธ. จับมือ กสศ. เปิดตลาดวาดฝัน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 09 กันยายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ตลาดวาดฝัน: สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค” โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมด้านการศึกษาพื้นฐานให้เด็กไทยทุกคน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของสหประชาชาติ (SDG4) ที่ทั่วโลกได้ให้พันธสัญญาร่วมกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนทุกคนครบ 100% ภายในปี ค.ศ. 2030


สำหรับโครงการ “ตลาดวาดฝัน: สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค” เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ยากจนพิเศษ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนต่ำกว่า 1,250 บาท พร้อมกับฝึกอาชีพให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง โดยถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดีที่สามารถนำไปขยายผลการปฏิบัติในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานที่ชัดเจน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนเด็กเกิด เด็กเข้าเรียน และเด็กออกกลางคัน เพื่อดูแลการเข้าถึงการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมของเด็กไทย เพราะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนยากจนหรือยากจนพิเศษก็ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นกัน นอกจากนี้ จะพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่มีอยู่ และจะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงถึงแนวทางการดำเนินงานเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ กสศ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษา และช่วยผลักดันการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยกันสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีอาชีพที่มั่นคง สามารถช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า กสศ. มุ่งแก้ปัญหาการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการตลาดวาดฝันฯ และเป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทักษะอาชีพแล้ว จำนวน 107 โรงเรียน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคเอกชน ร่วมสมทบเงินบริจาคเพื่อช่วยเด็กที่มีฐานะยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต่อไป 


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
6/9/2562