54801-1704.jpg

ว.เกษตรและ ว.ประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย"

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 13 กันยายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย" โดยมีผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค เข้าร่วม ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ที่เกิดจากปัจจัยทั้งด้านอาหาร อากาศ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม จึงเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ในเรื่องนี้ เพื่อให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพอนามัยมากขึ้น และในฐานะที่กำกับดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง รวม 47 แห่งทั่วประเทศ ได้มีการหารือและตกลงร่วมกันกับผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค ว่าวิทยาลัยทั้ง 24 แห่ง จะเลิกใช้สารเคมีในการผลิตพืชผักและเลี้ยงสัตว์ 3 ชนิดอย่างสิ้นเชิง ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เพื่อเป็นต้นแบบของการผลิตคนให้เป็นเกษตรกรในอนาคต ที่จะต้องนำความรู้และวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้อง สู่การผลิต "อาหารปลอดภัย" จำหน่ายแก่ชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนำประเทศสู่การเป็นประเทศที่ผลิตอาหาร "Green Health" และที่สำคัญในฐานะวิทยาลัย เป็นพี่เลี้ยงในการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทศโนโลยี รวมถึงวิทยาลัยประมง ทั่วประเทศ 47 แห่ง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ให้เป็นแหล่งอาหารที่สะอาด และปลอดภัย แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่โดยรอบ


นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/9/2562