55589-6283.jpg

ลุงตู่ surprise รับข้อเสนอสภานักเรียน

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 05 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม​ 2563 กระทรวง​ศึกษาธิการ​โดยสำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.) จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ในการเดินทางมาพบปะกับตัวแทนสภานักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์​ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม​แห่งกรุงเทพมหานคร

น.ส.มินทกานต์ ถนอมไถ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 เป็นตัวแทนสภานักเรียนทั่วประเทศ ที่ระดมความคิดเห็นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียนทั้ง 4 ข้อ คือ 1) การส่งเสริมให้นักเรียนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ผ่านโครงการ Thailand Student Council: TSC ชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ด้วยการจัดทำวีดิโอเผยแพร่ข้อมูลและรณรงค์​การลดใช้ถุงพลาสติกในช่องทางต่าง ๆ, 2) การส่งเสริมการมีจิตอาสา ตามโครงการ TSC จิตอาสาสร้างสังคมแห่งความสุข โดยสภานักเรียนเป็นแกนนำในการชักชวนเพื่อนนักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา ที่ไม่กำหนดรูปแบบตายตัว แต่ให้ทุกคนทำความดีที่ตนเองถนัดและสนใจ, 3) การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทัน ก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) โดยสภานักเรียนเป็นแกนนำให้ความรู้กับเพื่อนในโรงเรียน และนำข้อมูลที่ถูกต้องจากส่วนกลางมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กของสภานักเรียน เพื่อให้เพื่อนนักเรียนรับข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และ 4) การส่งเสริมแนวทางการป้องกันจากการถูกข่มเหง (Bully) เพราะทุกคนไม่สมควรโดน Bully และทุกคนก็ไม่ควร Bully คนอื่น จึงมีโครงการ TSC Stop Bully โดยสภานักเรียนร่วมกับครู หยุดการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน ทั้งนี้ สภานักเรียนทั่วประเทศจะร่วมกันขยายผลการดำเนินงานตามเจตนารมณ์​ดังกล่าวในสถานศึกษา​ทุกแห่ง

พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายก​รัฐมนตรี​ กล่าวว่า กิจกรรมสภานักเรียนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดอย่างเหมาะสม โดยข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ​ จึงยินดีที่จะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสภานักเรียน ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ดำเนินโครงการลดขยะพลาสติกมาตั้งแต่ ปี 2560 ส่วนกิจกรรมจิตอาสาก็เป็นกิจกรรมที่ดี ที่เด็ก ๆ จะได้รวมกลุ่มกันทำความดีในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมขยายผลการทำความดีไปยังคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ ส่วนเรื่องการเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) ที่แพร่หลายกันอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จึงขอฝากให้เด็กทุกคน ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ที่จะเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง และมีวิจารณญาน​ในการรับข่าวสารด้วย

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ในวันที่ 29 มกราคม​ เป็นวันสภานักเรียน จึงถือเป็นโอกาสดีที่สภานักเรียนจะได้นำเสนอข้อเสนอทั้ง 4 ข้อ อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างการรับรูัให้กับสถานศึกษา​ทั่วประเทศ ขอฝากให้สภานักเรียนทุกคนแสดงพลังและศักยภาพของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้ง 4 ให้เกิดขึ้นจริงในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมประสานงานและเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน โดยกิจกรรมสภานักเรียนถือเป็นการทำกิจกรรมนอกเวลาพร้อม ๆ กับการเรียนวิชาการ การดำเนินงานต่าง ๆ ถือเป็นการจุดประกายจากสิ่งเล็ก ๆ ที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และหวังว่าจะร่วมกันพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามในแนวทางที่ถูกต้อง

โอกาสนี้ ผู้แทนภาคเอกชนและเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสภานักเรียนระดับประเทศ โดยยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไป

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
อรรถสิทธิ์ อิ่มจิตร: VDO
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
30/1/2563