54792-5503.jpg

ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี - นครศรีฯ

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 10 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และมอบนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 ในงานปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลนครศรีธรรมราช

● เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อเวลาประมาณ 9.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง เพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง และประชาชน ให้การต้อนรับกว่า 500 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐระหว่าง 20 กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพยายามเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักด้านสังคม ที่จะขับเคลื่อนงานและภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การเข้าถึงบริการของรัฐสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

"ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่ง "กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลบ้านส้อง" เป็นกองทุนต้นแบบที่ดี ที่จะเป็นแบบอย่างให้กองทุนของชุมชนต่าง ๆ นำไปปรับใช้และพัฒนาต่อไป ให้สมกับคำว่า “ให้อย่างคุ้มค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นหนึ่งใน 137 กองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีสมาชิก 3,590 คน และมีเงินกองทุน รวมกว่า 6 ล้านบาท โดยกองทุนมีความโดดเด่นด้านการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ที่ให้มากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในหลายประการ ทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้, ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก, ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งยังมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

● โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากนั้นในเวลา 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการศึกษาท้องถิ่นสู่คุณภาพ Thailand 4.0” ณ โรงแรมทวินโลตัส โดยมี ผศ.เชาว์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนพนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมกว่า 680 คน

รมช.ศึกษาธิการ บรรยายตอนหนึ่งว่า เหตุผล 5 ข้อ ที่เด็กไทยทุกคนควรจะเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ "โค้ดดิ้ง" (Coding) เพราะช่วยให้เกิดทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการคิดคำนวณ ทั้งยังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้เด็กมีตรรกะแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วย ซึ่ง Coding เป็นวิชาที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงไม่ใช่เครื่องมือสำคัญ แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ Coding ผ่านเกม, ตัวต่อ LEGO, อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับวางแผนและการตั้งโจทย์ปัญหา โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเท่านั้น และช่วยปรับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากขึ้น

“โลกแห่งการเรียน Coding ง่ายกว่าที่คิด และเห็นผลอย่างรวดเร็ว และสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสู่นักเรียนโดยตรงตามนโยบายของรัฐบาล เรียกได้ว่า "Coding for all" เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนสนใจและมีความพร้อมสมัครเข้ารับการอบรม เพื่อเปิดสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ทันในภาคเรียนที่ 2 ที่จะถึงนี้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

ผศ.เชาว์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า เทศบาลนครศรีธรรมราช ได้ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความสามารถในทุกมิติทั้งด้านวิชาการ และความเป็นเลิศด้านกีฬา กรีฑา ศิลปะ ภาษา ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง ตลอดจนการนำเสนอ ไปจนถึงความเป็นผู้นำ ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วย

ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ในระดับชั้น ป.6 และ ม.6 มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ พร้อมทั้งยังมีผลคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย โดยในนามของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพประชากรใหม่สู่ Thailand 4.0 และแข่งขันได้ในศตวรรษที่ 21นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:รายงาน