55097-6927.jpg

รับเสด็จฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 06 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารวิทย์ประภา" ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ STEAM สู่ Smart Farm ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่

- พิธีเปิด "อาคารวิทย์ประภา" ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "อาคารวิทย์ประภา" ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้

โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิช่วยและให้การศึกษาคนตาบอดภาคเหนือแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2507 ต่อมาปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้โอนกิจการให้กับกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา นักเรียนอยู่ประจำ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีครูและบุคลากรจำแนกเป็น ข้าราชการ จำนวน 36 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 คน

อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้นหลังนี้ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ชั้นที่ 1 และ 2 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องประชุมอบรมงานอาชีพของนักเรียน ชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม "อาคารวิทย์ประภา" หมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของความรู้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานวโรกาสให้นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณรับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 120 ราย ต่อจากนั้น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทเปิดอาคารวิทย์ประภา ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ขอพระราชทาน พระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะครู บุคลากรของโรงเรียน และทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป

- พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ STEAM สู่ Smart Farm ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่

รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครูนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และบรรดาผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "ศูนย์การเรียนรู้ STEAM สู่ Smart Farm" โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ในวันนี้

การประยุกต์การจัดการศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทาย สิ่งที่ยากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เด็กและเยาวชนมีความคิดว่ายิ่งยากยิ่งท้าทาย นั่นคือความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จึงได้พัฒนานักเรียนโดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านหลักสูตรบูรณาการหุ่นยนต์ จัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โดยอาศัยเทคโนโลยีการสอน การเขียน Coding บนบอร์ดควบคุม Kidsbright GOGO Bright Fablabfactory และบอร์ดควบคุม ARDUINO ROBBO เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์บันดาลใจให้นักเรียนมีความสนุกสนานและสนใจเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ผ่านการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และวิศวกรรม ที่เรียกว่า STEAM Education ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างหุ่นยนต์หรือกลไกที่สามารถทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ทำให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดยนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์พัฒนาต่อยอดงานอาชีพ บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบ STEAM ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ลองทำด้วยตนเอง และได้ฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะและขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น สามารถคิดและทำได้ด้วยตนเอง หากได้รับการต่อยอดอย่างเหมาะสมจะนำไปสู่การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สนุกสนานกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงและการทำงาน

นอกจากนี้ ได้นำนวัตกรรมการควบคุมหุ่นยนต์ที่เกิดจากการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีของนักเรียน สร้างกลุ่มเยาวชนที่มีความสามารถในการนำนวัตกรรมพัฒนาต่อยอดสู่การใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา หรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานในชีวิตจริง ในการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยบูรณาการทุกรายวิชาตามรอยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน ในขณะเดียวกันมีเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงประสบการณ์ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นี้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว และด้านสติปัญญา จึงทำให้โรงเรียนและกลุ่มนักเรียน ที่มีความสามารถได้ระดมความคิดร่วมกัน เพื่อที่จะใช้ความรู้ความสามารถร่วมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

โดยได้จัดทำโมเดลต้นแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ภายในฟาร์ม และพัฒนาระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำไปใช้งานจริงในแปลงการเพาะปลูก และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดไปทดลองใช้จริงในพื้นที่เกษตรของโรงเรียน จนกระทั่งนักเรียนสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ภายในฟาร์มได้ โดยไม่ต้องไปอยู่ในฟาร์ม และนำเทคโนโลยี IOT และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการเกษตรที่มีราคาถูกลงและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้เป็นต้นแบบของระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตร จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ STEAM สู่ Smart Farm

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
31/10/2562