54875-6398.jpg

ฟังความเห็น พรบ.การศึกษาฯ

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 30 กันยายน 2562
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา และสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 850 คน ประกอบด้วย นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ประชาชน และสถานประกอบการรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่จะใช้เป็นกฎหมายแม่บทหรือธรรมนูญการศึกษา ในการวางรากฐานด้านการศึกษาใหม่ให้เหมาะสมกับประชากรทุกช่วงวัย และสอดคล้องกับบริบทของสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังคำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย “การปกครองของประเทศไทยได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครั้ง แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบร้อย เพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ.......จำต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม”

โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ถือเป็นรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาทบทวนประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย รวมทั้งข้อเรียกร้องขององค์กรครูด้วย จากนั้นจึงจะเสนอให้คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม ก่อนรวบรวมความเห็นส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบการพิจารณาทบทวน (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไป“การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งการสร้างเด็ก ครู ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชน เป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับเด็ก ด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ที่จะเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ตัวเด็กโดยตรง และการเรียนรู้ภาษาร่วมสมัย ทั้งทักษะการอ่าน เขียน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างคน ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี ที่มีความรู้ มีงานทำและทำงานเป็น และสิ่งสำคัญคือ พร้อมคืนประโยชน์สู่สังคมและประเทศชาติ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทบทวน (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... พร้อมมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ สำนักงานเลขาสภาการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มีต่อประเด็นเนื้อหาของ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้รับฟังความคิดเห็นจากของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างให้ได้มากที่สุด ก่อนรวบรวมข้อเสนอส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อไป เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเนื้อหา และจัดทำข้อเสนอประกอบการแก้ไข พ.ร.บ. ตลอดจนเผยแพร่และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มอภิปรายในประเด็นความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติ

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
25/9/2562
ไฟล์แนบ