55493-7533.jpg

ประชุมวิชาการวิทย์ฯ ระดับมัธยมฯ นักเรียนทุน พสวท. ครั้งที่ 34

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 24 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาสำหรับ นักเรียนทุน พสวท. ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 และมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้บริหารและครูในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยมีนายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในศูนย์โครงการ พสวท. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังจากมอบโล่เกียรติยศให้แก่ผู้บริหารและครูว่า ขอให้นักเรียนโครงการ พสวท. ทุกคนจงภาคภูมิใจ เนื่องจากรัฐบาลได้คิดโครงการ พสวท. นี้เพื่อจะพัฒนาคนพิเศษ และส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่ดีมีคุณภาพในอนาคต การมาประชุมในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดี นอกจากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ได้เพื่อนและเครือข่ายอีกด้วย

นักเรียนโครงการ พสวท. นอกจากจะเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้วยังจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่างอื่นด้วย จึงจะเรียกว่า All Round คือการมีความรู้ทุก ๆ ด้าน ครบถ้วน โดยจะต้องมีศิลปะ คุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และต้องเรียน Coding ด้วยเพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องการเหล่านี้เป็นต้น จึงจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมไม่แพ้ชาติใดในโลก

ขอฝากความหวังกับนักเรียนในโครงการ พสวท. ทุกคน ให้นำพาความรู้ ความสามารถ สร้างโลกให้มีความสุข มีจิตอาสาช่วยเหลือและแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และขอฝากผู้อำนวยการศูนย์โครงการ พสวท. ทั้ง 10 ศูนย์ ว่าโจทย์ที่จะให้นักเรียนทำของแต่ละศูนย์ ขอให้เน้นเรื่องการแก้ปัญหาของชุมชนที่ศูนย์ตั้งอยู่ แก้ปัญหาของสังคมเป็นหลัก โจทย์ที่ให้แต่ละศูนย์ต้องไม่เหมือนกัน ต่อไปนี้เราก็จะมีคนเก่งๆ ทั่วประเทศแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลูกหลานหรือพวกเราเองที่จะเติบโตไปใน 80 ปีข้างหน้า ของยุคศตวรรษที่ 21 จะได้นำพาครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้ก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ ได้ เพราะความรู้ ความสามารถของทุกท่านจะช่วยทำให้สังคมโลกยุคดิจิทัลมีความสุขได้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า โครงการ พสวท. ดำเนินการมาเป็นเวลา 36 ปี โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียน

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาสำหรับ นักเรียนทุน พสวท. ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับนักเรียนในโครงการ พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ซึ่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยจัดให้มีการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานคณิตศาสตร์ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ตลอดจนการบรรยายพิเศษ และการศึกษาดูงาน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสามัคคี และปลูกฝังความเป็นผู้นำ รวมทั้งเพื่อสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. ทั้ง 10 ศูนย์

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย
1) การนำเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
2) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการ พสวท.
3) การมอบโล่ที่ระลึกงานประชุมวิชาการสำหรับศูนย์ พสวท. โรงเรียน ทั้ง 10 ศูนย์ และศูนย์ พสวท. โรงเรียนเจ้าภาพ
4) การแสดงของนักเรียนทุน พสวท.
5) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุน พสวท.

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
17/1/2563