55426-2213.jpg

ประชุมคุรุสภา ครั้งที่ 1/2563

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 09 มกราคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุววรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสรุปผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2,375 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,443 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 607 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 308 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 17 ราย พร้อมทั้งได้อนุมัติต่ออายุใบประอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 60,588 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 56,527 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3,664 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 144 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 253 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน+1 (ACT+1) ครั้งที่ 35 ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากประเทศสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 606 คน ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การนำเสนอรายงานประเทศ (Country Report), การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น โดยคณะผู้แทนคุรุสภาที่เข้าร่วมประชุม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม ภาษา ความรู้ทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่าง ๆ อาทิ คุณภาพของครูและการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน, ชุมชนครูในอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมนี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป

อีกทั้ง ที่ประชุมได้รับทราบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลคุรุสภา จำนวน 27 คน, รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน 27 คน, รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 10 คน และรางวัลคุรุสดุดี จำนวน 1,047 คน โดยจะมีการมอบรางวัลในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดงานวันครูฯ ซึ่งมีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดงานในส่วนกลางจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีบำเพ็ญกุศลฯ, การมอบรางวัล, การจัดนิทรรศการ เป็นต้น

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมยังได้อนุมัติการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 ราย เป็นเวลา 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชีพภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ครูผู้ช่วยดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยมีหน้าที่หลัก เช่น สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล, สอบทานให้หน่วยงานมีการรายงานการเงินที่ถูกต้อง, กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั่งเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คือ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ รวมทั้งนายธวัชชัย กิจรัตนะกุล อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนางสาวขวัญกมล คลิ้งคล้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เป็นอนุกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/1/2563