55234-7569.jpg

ประชุมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 29 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงมหาดไทย​ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ​ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการ​ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงศึกษาธิการ​ กระทรวงมหาดไทย​ กระทรวงการพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ กระทรวงสาธารณสุข​ และกระทรวงแรงงาน ที่ต้องมีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคนพิการ ที่มีอยู่หลายล้านคนทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำแนกข้อมูลด้านจำนวน และประเภทความพิการของเด็กนักเรียนนักศึกษาไทย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและดูแลคนพิการเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง

รวมทั้งการปรับหลักสูตร อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์​ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว​ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับข้อมูลครูที่มีความถนัด และเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนสำหรับความพิการเฉพาะด้าน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสนับสนุนการศึกษาและรับคนพิการเข้าทำงาน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศได้รับการศึกษาอย่างครอบคลุม โดยที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ หากพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ก็ยินดีที่จะประสานงานและหารือกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ปลายทางของการจัดการศึกษา สามารถส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำและประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองได้

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
28/11/2562