54876-4971.jpg

ประกวดทักษะภาษาจีน

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 30 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 (NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST) ในหัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ แก่ผู้ชนะการประกวด โดยมี Dr.Song Ruoyun ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ผู้บริหารกลุ่มบริษัท นานมี จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา คณะกรรมการ ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ นานมีแกลเลอรี่ อาคารนานมี กรุงเทพฯรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีที่เด็กเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับภาษาจีน และสนใจส่งผลงานเข้าประกวดมาเป็นเวลาติดต่อกัน 9 ปีแล้ว โดยในปีนี้มีผลงานเข้าประกวดในรอบคัดเลือกกว่า 40 ทีมจาก 34 สถาบันการศึกษา และขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกคน ซึ่งรางวัลครั้งนี้ถือเป็นผลของความพยายามในการฝึกฝนและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่สวยงาม และมีภาษาอันไพเราะ ขอบคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ที่ทุ่มเทหล่อหลอมและปลูกฝัง ตลอดจนสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์การที่ดี และนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคต ซึ่งต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันภาษาจีนมีความสำคัญต่อการสื่อสารมากขึ้นรองจากภาษาอังกฤษ หากเราสร้างให้เด็กเรียนรู้และสื่อสารได้ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และเพื่อความเจริญก้าวหน้าในความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ด้วยโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จัดโดยกลุ่มบริษัท นานมี จำกัด เป็นเวลาติดต่อกัน 9 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน การเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีน และเสริมสร้างทัศนคติด้านบวกต่อการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยในปีนี้เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การอ่าน การเขียน อย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ผ่านการเล่านิทาน การท่องกลอน และร้องเพลงจีน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มระดับประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณ

นวรัตน์ รามสูต / ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
26/9/62
ไฟล์แนบ