55262-4039.jpg

ตรวจเยี่ยม วอท. ชลบุรี

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 04 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบโคเซ็น (KOSEN) และภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอธิปไตย โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมด้วยรมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมจังหวัดชลบุรี ที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สู่อันดับสองของประเทศ ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ส่งผลให้สถานศึกษาในพื้นที่นี้ ต้องเร่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ก้าวทันกับความเจริญที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะการอาชีวศึกษา ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญอย่างมาก พร้อมที่จะผลักดันและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งหวังจะเพิ่มผู้เรียนอาชีวะอย่างก้าวกระโดด และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้จบการศึกษาเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ สามารถแก้ปัญหาชุมชนและสังคมได้ ตลอดจนริเริ่มสิ่งใหม่ โครงการใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งแน่นอนว่า กระทรวงศึกษาธิการพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในทุก ๆ โครงการ ที่จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า เช่นเดียวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสร้างความก้าวหน้าด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนในพื้นที่ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มาตลอดช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ต้องขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ทุ่มเท และจิตใจอันดีงาม พร้อมขอให้วิทยาลัยแห่งนี้ เป็นต้นแบบในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา "นักเทคโนโลยี" ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน และการขับเคลื่อนประเทศด้านต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาไทย และขอให้การอาชีวศึกษา ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญ นำพาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน ตลอดไป

นอกจากนี้ ได้มีการสะท้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดงาน ขณะนี้แนวโน้มความต้องการกำลังคนอาชีวะมีจำนวนมาก เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสถานประกอบการในพื้นที่นี้ ซึ่งบางแห่งต้องการคนถึงกว่า 1 แสนคน อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ที่มีโรงงานกว่า 1,300 แห่ง แต่ปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดแคลนคนจำนวนมาก เป็นต้น จึงขอให้ ศธ.เร่งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คนมาเรียนอาชีวะฐานวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพราะเรียนแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน พร้อม ๆ กับตั้ง Management Club เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ที่จะทำให้รู้ถึงความต้องการ และเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เริ่มนำร่องที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เป็นแห่งแรก เพื่อผลิตผู้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะด้านช่างอุตสาหกรรม สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตของประเทศ โดยเปิดรับนักเรียนรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2551 ในลักษณะอยู่ประจำ ปัจจุบันวิทยาลัยรับนักศึกษาทั้งแบบนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาในโครงการจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา และมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการคอยให้การสนับสนุน เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถเลือกศึกษาต่อได้ทั้งสายอุดมศึกษา และสายอาชีพ (ปวส.) ตามความถนัด โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรพิเศษ รองรับนักเรียนกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะด้วย

ในส่วนของความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ KOSEN ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความร่วมมือกับ National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น และเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องเข้าศึกษาต่อเนื่อง เป็นเวลา 5 ปี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านอาชีวศึกษาตามมาตรฐานโคเซ็น โดยมีเป้าหมายสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญอย่างสูงในสายอาชีพนั้น ๆ และรองรับการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้กับภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
4/12/2562