55197-1684.jpg

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สกศ.

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 25 พฤศจิกายน 2562

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาประเทศ และการแข่งขันในระดับเวทีโลก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สกศ.ต้องปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการพัฒนาคนด้วยการศึกษาแบบใหม่ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อ "คนไทยยุค 4.0" ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยปรับบทบาทเสมือนเป็น “ขงเบ้งแห่งกระทรวงศึกษาธิการ” ในการเป็นองค์กรนำขับเคลื่อนการศึกษา กำหนดแนวทางพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีศักยภาพและทักษะที่สมบูรณ์พร้อมรอบด้าน มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคนไทยไปสู่เป้าหมาย คือ การสร้างคนที่มีคุณลักษณะและมีความพร้อมต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในฐานะดูแลรับผิดชอบการพัฒนาคนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ให้สามารถคิดวิเคราะห์และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ได้ผลักดันนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาครูและผู้บริหารไปพร้อมกัน เพื่อส่งเสริมการสร้างยกระดับการคิดวิเคราะห์สอดแทรกในทุกวิชา และเพื่อเพิ่มทักษะ Up-skill และสร้างทักษะใหม่ Re-skill โดยใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด้วย

จึงขอฝากให้ สกศ. เร่งส่งเสริม สนับสนุน พร้อมปรับบทบาทในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา กำหนดกลยุทธ์และแนวทางต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบการทำงานของหน่วยงานทางการศึกษา อันจะนำไปสู่จุดหมายร่วมกัน คือ ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต และสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/11/2562