54849-2589.jpg

ดูงานเกษตรชุมชน

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 23 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และการเกษตรชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา

- ศูนย์สาธิตการเกษตรชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษากว่า 100 คนจาก วษท.ภาคอีสาน 10 แห่ง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ของศูนย์สาธิตการเกษตรชุมชนบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสนิท ทิพย์นางรอง ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมผู้นำชุมชนบ้านลิ่มทอง ตลอดจนประชาชน ซึ่งสามารถพลิกฟื้นพื้นที่นี้ ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็น 1 ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดของประเทศไทย และสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง และน้ำหลากช่วงหน้าฝน ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ได้ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในขณะเดียวกันในช่วงฤดูฝนก็เกิดน้ำหลาก สร้างความเสียหายให้บ้านเรือน ถนน และผลผลิตทางการเกษตร กระทบต่อรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทำให้ประชาชนเป็นหนี้สินและเกิดการละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด

และในปัจจุบันนี้ นอกจากคนในชุมชนบ้านลิ่มทองจะมีความเป็นอยู่ที่ดี หนี้สินลดลงแล้ว ยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้เรียนรู้ด้วย ซึ่งตนและคณะต้องการมาศึกษาดูงานของศูนย์ฯ เพื่อนำความรู้ไปเป็นแนวทางและขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ วษท.ภาคอีสานต่อไป อาทิ ธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการนำน้ำเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำและสูบน้ำขึ้นมาใช้ในช่วงหน้าแล้ง, ถนนน้ำเดิน เพื่อเป็นทางน้ำ รับน้ำ และช่วยระบายน้ำท่วมหลากสู่สระกักเก็บน้ำ (สระแก้มลิง) ซึ่งประชาชนในชุมชนได้สละที่ดินเพื่อทำคลองดักน้ำหลากและสระน้ำแก้มลิง นอกจากนี้ ยังสร้างผลผลิตและเศรษฐกิจชุมชนที่ดีสู่ผู้บริโภค ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจที่ช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จากนั้นในช่วงบ่าย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ “อิ่มสุขมื้อเที่ยง” ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยนายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรที่ดีและมีคุณภาพจากวิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมง เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

“เพราะอาหารกลางวันอาจจะเป็นมื้อที่สองของใครหลายคน แต่อาจจะเป็นมื้อแรกของเด็กบางคน ก็เป็นได้ ดังนั้น จึงต้องการทำให้อาหารกลางวันทุกมื้อของโรงเรียนในพื้นที่นี้ สร้างความสุขและความเข้มแข็งแก่เด็ก ๆ ของเราทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ภายใต้แนวคิดหลัก STI Science Technology Innovation โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและการ Reskill, Upskill เพื่อสร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่เกษตรและผู้ที่สนใจในการทำเกษตรยุคใหม่ โดยให้ความรู้ที่มีนวัตกรรมการบริการจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือทวิภาคี เพื่อต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านเกษตรกรรม เปรียบเสมือนได้เรียนรู้จากครูมืออาชีพ

“โครงการนี้ นอกจากจะช่วยสร้างงานและสร้างอาชีพแก่เกษตรกรผู้สนใจแล้ว ยังเป็นการยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจตามความถนัดและโดดเด่นของวิทยาลัยทั้ง 47 แห่งด้วย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาและผลักดันให้อาชีพเกษตรกรรมไทย เป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจคงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัด Roadshow Smart Farming 47 Aggie by STI ไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 16 แห่ง เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายต้นแบบนำร่องในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ : รายงาน
22/9/2562