55476-5242.jpg

งานวันครู 2563

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 17 มกราคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563 โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันครูภายใต้หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เป็นสิ่งที่ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ บนโลก ประเทศไทยจึงต้องสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาศักยภาพในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลก โดยต้องพิจารณาว่าควรพัฒนาและปฏิรูปด้านใดบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคนในประเทศ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศก้าวไปสู่จุดนั้นได้ อีกทั้ง การสร้างกำลังคนเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ซึ่งการขับเคลื่อนการศึกษานั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคน ที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความตั้งใจในการสร้างเด็ก สร้างคนให้เป็นเยาวชนที่ดี พร้อมปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิษย์

นอกจากนี้ ขอฝากให้ครูหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน เพราะเด็กมีวิถีการดำรงชีวิตและรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งการใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการหาความรู้มากขึ้น และการเรียนจากสื่อออนไลน์ ครูจึงต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และทำความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้อย่างเต็มที่

โดยกระทรวงศึกษาธิการ​มีแผนที่จะพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพในทุกจุดของโรงเรียน ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ครูจึงเป็นบุคลากรด้านการศึกษา​ที่สำคัญสำหรับเด็กเสมอ

ในส่วนของความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น จะดำเนินการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส วัดผลได้ และผสมผสานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดย​ จะดำเนินการให้เป็นมาตรฐานสำหรับครูทุกคน พร้อมเกิดประโยชน์กับเด็กและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม

สุดท้ายนี้ ขอฝากอนาคตของประเทศไทยไว้กับครูทุกคน ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อและถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก พร้อมช่วยกันพัฒนาเด็กด้วยการดึงศักยภาพและพรสวรรค์ออกมาตั้งแต่เด็กยังอายุน้อย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยรัฐบาลต้องเชื่อมั่นในการลงทุนด้านการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะจัดสรรและใช้งบประมาณทุกอย่างอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทยมากที่สุด 

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมว.ศึกษาธิการ​ เป็นประธานมอบรางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 จำนวน 1,047 รางวัล

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
17/1/2563