เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

ข่าวประกาศ 19 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

ข่าวประกาศ 19 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญกา

ข่าวประกาศ 15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัคร นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ข่าวประกาศ 15 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ข่าวประกาศ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สป)

ข่าวประกาศ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (3 ตำแหน่ง)

ข่าวประกาศ 11 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 08 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 01 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

ข่าวประกาศ 30 ตุลาคม 2562

กำหนดการนำนักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวประกาศ 29 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สป.

ข่าวประกาศ 28 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานรัฐมนตรี

ข่าวประกาศ 28 ตุลาคม 2562