ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)(รายละเอียดตามลิงก์)

ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)(รายละเอียดตามลิงค์)

ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดทำ Web Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Authentication) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดฉลองวันเดด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง MOE DATA CENTER ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการ (Local Nerwork) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการ (Local Nerwork) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)(รายละเอียดตามลิงก์)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง MOE DATA CENTER ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)(รายละเอียดตามลิงก์)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)(รายละเอียดตามลิงก์)

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดทำ Web Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)(รายละเอียดตามลิงก์)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)(รายละเอียดตามลิงค์)

ประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Authentication) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (TOR หน้าที่ 5 หน้าสุดท้าย)

ประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Authentication) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (TOR หน้าที่ 34)

ประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Authentication) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (TOR หน้าที่ 12)