ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ข่าวรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2562

Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ที่มา : สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ไฟล์แนบ