กฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพ.ศ.2545 (ยกเลิก)

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ.2545

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทางพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนาพ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษาพ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ.ศ.2554

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ.ศ.2554

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้พ.ศ.2555

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562