vichai-art.jpg (4024 bytes)
ดร.วิชัย  ตันศิริ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาไทย
สาระสำคัญ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
คำอธิบาย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 1- 5)
หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ (มาตรา 6 - 9)
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา (มาตรา 10 - 14)
หมวด 3 ระบบการศึกษา (มาตรา 15 - 21)
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา (มาตรา 22 - 30)
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา (มาตรา 31 - 46)
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา (มาตรา 47 - 51)
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52 - 57)
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (มาตรา 58 - 62)
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 63 - 69)
บทเฉพาะกาล
Copyright & Copy : 1999 MOENet Thailand Service
ที่มาของข้อมูล : หนังสือ คำอธิบาย พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (รมช.วิชัย  ตันศิริ)
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี / (28 ธ.ค. 2542)
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร 281-8218
website@emisc.moe.go.th