gpa42-36.jpg (9868 bytes)

กรมวิชาการ
    กระทรวงศึกษาธิการ

barwhit.gif (450 bytes)

ตามหลักสูตร การศึกษานอกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
นาฏศิลป์ชั้นกลาง
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับวิทยาลัยชุมชน
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

barwhit.gif (450 bytes)
(รูปแบบ)
เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

        ชื่อ.................................................ชื่อสกุล...................................................รหัสประจำตัว.........................................
        สถานศึกษา...........................................................อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด...........................
        ใช้ประกอบ รย.2                

หมวดวิชา หน่วยการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย
  ภาษา
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
            ภาษาอังกฤษ
            ภาษา ...................      
  คณิตศาสตร์
       คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
       วิทยาศาสตร์ 1
    (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ)
       วิทยาศาสตร์ 2
    (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
       วิทยาศาสตร์ 3
    (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
  สังคมศึกษา
       สังคมศึกษา
  พัฒนาบุคลิกภาพ
       พลานามัย
  พื้นฐานวิชาอาชีพ
       พื้นฐานวิชาอาชีพ
  อาชีพ
       อาชีพ 1
       อาชีพ 2
       อาชีพ 3

 
...............
   
...............
...............

...............

...............

  ...............
    
...............
    

..............

..............

..............
  
  .............. 
  .............. 
  .............. 


...............
   
...............
...............

...............

...............

  ...............
    
...............
    

..............

..............

..............
  
  .............. 
  .............. 
  .............. 

  สรุปผลการเรียน
  ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา ...........................
  ผลการเรียนเฉลี่ยของสถานศึกษา .......................
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ย
  ของสถานศึกษา ...............................................
  ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของสถานศึกษา ...............
  ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำสุดของสถานศึกษา ...............
  ตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทล์ ................................
  จำนวนนักศึกษาที่จบหลักสูตร ...........................
  หน้าที่พิเศษ ความสามารถพิเศษ พฤติกรรมดีเด่น
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................รูปถ่าย
4 X 5 ซม.


          ....................................................................                                           &nb sp;                                       .................................................................
        (.........................................................................)                                           &nb sp;                                (......................................................................)
                                  นายทะเบียน                                        ;                                          &n bsp;                                        &nb sp; หัวหน้าสถานศึกษา
                                          &nb sp;                                                                                     &nb sp;                                วันที่............เดือน........................พ.ศ...........
..

barwhit.gif (450 bytes)

                รายละเอียดโดยสรุปของแบบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย ตามหลักสูตร
        การศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะประกอบด้วย

      1. วิธีการรายงานผลการเรียนเฉลี่ย
                 ผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือก และมี
        ค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 10 นั้น สถานศึกษาจะต้องจัดทำหลักฐานการศึกษาในส่วนนี้
        ให้แก่ผู้เรียนนำไปพร้อมกับระเบียนแสดงผลการเรียน

         2. แบบเอกสารรายงานผลการเรียนเฉลี่ย
        
   2.1 การจัดทำ
                สถานศึกษาจัดทำเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยตามรูปแบบและมีรายละเอียดตามที่
        กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใช้กระดาษขนาด เอ 4 ทั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวง
        ศึกษาธิการที่ วก 530/2541 เรื่อง การออกเอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร
        ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          
2.2 ข้อกำหนดการใช้
                ใช้ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเรียนเฉลี่ย
        และค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง
           
2.3 ส่วนประกอบ
                      เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
                      2.3.1. ส่วนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษาและสถานศึกษา
                      2.3.2   ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน ประกอบด้วย
                                  1) ส่วนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามหมวดวิชา ประกอบด้วย 3 สดมภ์ คือ
                                       สดมภ์ที่ 1   เป็นรายชื่อหมวดวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
                                       สดมภ์ที่ 2  แสดงหน่วยการเรียน และ
                                       สดมภ์ที่ 3  แสดงผลการเรียนเฉลี่ย
                                  2) ส่วนสรุปผลการเรียน แสดงผลดังนี้
                                        -   ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา
                                        -   ผลการเรียนเฉลี่ยของสถานศึกษา
                                        -   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยของสถานศึกษา
                                        -   ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของสถานศึกษา
                                        -   ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำสุดของสถานศึกษา
                                        -   ตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทส์
                                        -   จำนวนนักศึกษาที่จบหลักสูตร
                                   3) ส่วนแสดงหน้าที่พิเศษ ความสามารถพิเศษ และหรือพฤติกรรมดีเด่น
  
                  2.3.3 รูปถ่ายของนักศึกษาขนาดเดียวกับที่ใช้ติดในระเบียนแสดงผลการเรียน
                               (ขนาด 4 ซม. x 5 ซม.)
                     2.3.4 ลายมือชื่อนายทะเบียน
                     2.3.5 ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่) (แล้วแต่กรณี)
                     2.3.6 วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร

       
3. คำอธิบายการกรอกแบบพิมพ์
            
3.1  วิธีการกรอก
                     3.1.1   ใช้การพิมพ์หรือการเขียนอย่างหนึ่งอย่างใด
                     3.1.2    กรณีเขียนผิด ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องไว้ และให้นายทะเบียน
                                  ลงนามกำกับ
            
3.2   การกรอกรายการต่าง ๆ
                     3.2.1   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษาและสถานศึกษา กรอกชื่อ - สกุล และเลขประจำตัว
                                ของนักศึกษา ชื่อสถานศึกษา อำเภอ/เขต จังหวัด ให้ถูกต้องตรงกันกับระเบียนแสดงผลการเรียน
                                ของนักศึกษา
                     3.2.2   ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน
                                  1) ผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามหมวดวิชา
                                          (1) สดมภ์ที่ 1 หมวดวิชา/วิชา กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ตามที่นักศึกษา
                                          &nb sp;     ได้ลงทะเบียนเรียน สำหรับภาษา...... ให้กรอกภาษาที่นักศึกษาเลือกเรียน  
                                          &nb sp;     ซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
                                         (2) สดมภ์ที่ 2 หน่วยการเรียน กรอกจำนวนหน่วยการเรียน รวมทั้งหมดของ
                                          &nb sp;    ทุกหมวดวิชาที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชานั้น
                                         (3) สดมภ์ที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ยกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มวิชานั้น
                                 2) สรุปผลการเรียน
                                         (1) ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยรายบุคคล
                                          &nb sp;    ของนักศึกษา
                                         (2) ผลการเรียนเฉลี่ยของสถานศึกษาให้กรอกค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย
                                          &nb sp;    ของนักศึกษาที่จบหลักสูตรตามปกติประจำภาคการศึกษานั้น
                                        (3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยของสถานศึกษา ให้กรอก
                                          &nb sp;    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาที่จบหลักสูตร
                                          &nb sp;    ในภาคการศึกษานั้น
                                         (4) ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของสถานศึกษา ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของ
                                          &nb sp;    นักศึกษาที่มีค่าสูงสุดที่จบหลักสูตรในภาคการศึกษานั้น
                                         (5) ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำสุดของสถานศึกษา ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของ
                                          &nb sp;    นักศึกษาที่มีค่าต่ำสุดที่จบหลักสูตรในภาคการศึกษานั้น
                                         (6) ตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทล์ ให้กรอกค่าผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้
                                          &nb sp;    แปลงเป็นค่าตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทล์แล้ว
                                         (7) จำนวนนักศึกษาที่จบหลักสูตร ให้กรอกจำนวนนักศึกษาที่จบหลักสูตร
                                          &nb sp;    ในภาคการศึกษานั้น
                                         (8) สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้พร้อมกับผู้อื่นในครั้งที่มีการ
                                          &nb sp;    อนุมัติการจบหลักสูตรตามปกติประจำภาคการศึกษานั้น ๆ เนื่องจากการ
                                          &nb sp;    แก้ไขผลการเรียนยังไม่จบสิ้น หรือด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม ยังผลให้จบ
                                          &nb sp;    หลักสูตรล่าช้า แต่ยังไม่ถึงคราวที่มีการอนุมัติจบหลักสูตรตามปกติ
                                          &nb sp;    ประจำภาคการศึกษาใหม่ การกรอกค่าผลการเรียนเฉลี่ยของสถานศึกษา
                                          &nb sp;    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยของสถานศึกษา ผลการเรียน
                                          &nb sp;    เฉลี่ยสูงสุดของสถานศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำสุดของสถานศึกษา และ
                                          &nb sp;    จำนวนนักศึกษาให้ใช้ค่าตามข้อ (2), (3), (4), (5), และ (6) ตามลำดับ
                                3) ส่วนแสดงหน้าที่พิเศษ ความสามารถพิเศษ และหรือพฤติกรรม ดีเด่น
                                          &nb sp;
หน้าที่พิเศษ   พิจารณาจากกิจกรรมหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้
                                      รับผิดชอบนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนหรือชีวิตประจำวัน ซึ่งผล
                                      การดำเนินกิจกรรมหรืองานดังกล่าวของนักศึกษา ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
                                      สังคมโดยรวม ในระดับโรงเรียน ชุมชน หรือจังหวัด ทั้งนี้โดยพิจารณาจาก
                                      ร่องรอย หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงผลงานหรือความสำเร็จ เช่น เป็นผู้นำ
                                      เยาวชนของจังหวัดในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพย์ติด ยุวเกษตรกร ร่วมรณรงค์
                                      ประชาธิปไตย ฯลฯ
                                            
พฤติกรรมดีเด่น  พิจารณาจากการปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณธรรม
                                      จริยธรรมที่ดีเด่นเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อื่นหรือก่อให้เกิดผลดี
                                      ต่อสังคมโดยรวม เช่น ได้รับรางวัลลูกกตัญญู จากสำนักงานคณะกรรมการ
                                      วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนาให้เป็นบุคคลที่มี
                                      ความประพฤติดี ฯลฯ 
                                          &nb sp;
ความสามารถพิเศษ พิจารณาจากความสามารถที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
                                      ที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ยอมรับได้ในระดับภูมิภาค ทั้งที่เป็นความสามารถ
                                      เชิงวิทยาการ เช่น เป็นตัวแทนเขตการศึกษาประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน
                                      คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น
                                      ความสามารถทางศิลปะ ทางดนตรี ได้แก่ ตัวแทนเข้าร่วมแสดง
                                      ศิลปวัฒนธรรมไทยในโครงการเรือเยาวชนสร้างสรรค์ไทยหรือทักษะ
                                      เฉพาะด้าน เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า ออกแบบทรงผล ฯลฯ
            3.2.3 รูปถ่าย ลายมือชื่อ และวันที่
                        1)   ติดรูปถ่ายนักศึกษาหน้าตรง ขนาด 4 ซ.ม. x 5 ซ.ม.
                        2)   นายทะเบียนลงนาม
                        3)   หัวหน้าสถานศึกษาลงนาม
                        4)   กรอกวันที่ เดือน และ พ.ศ. ที่ออกเอกสารให้ชัดเจน
            3.2.4 การประทับตราสถานศึกษา ประทับตราให้ติดรูปถ่ายและลายมือชื่อสถานศึกษา

       
4. การออกเอกสาร
            เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตร ให้สถานศึกษาออกเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยให้แก่นักศึกษา
            ไปพร้อมกับระเบียนแสดงผลการเรียน

barwhit.gif (450 bytes)
gpa42-34.jpg (1316 bytes) popula-pic4.jpg (1405 bytes) border=0 gpa42-35.jpg (1300 bytes)
barwhit.gif (450 bytes)
Copyright & Copy : 1999 MOENet Thailand Service
ที่มาของข้อมูล : กรมวิชาการ
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี / (19 ก.ค. 2542)
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218
popula-pic3.jpg (1504 bytes)
website@emisc.moe.go.th
barwhit.gif (450 bytes)