gpa02.jpg (6373 bytes)

กระทรวงศึกษาธิการ

gpa42-25.jpg (1329 bytes)

1. การพัฒนาระบบการรายงานผลการเรียนเฉลี่ย
2. การพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3. การพัฒนาคุณภาพผลการเรียน
4. การประสานงานกับทบวงมหาวิทยาลัย
5. การดำเนินการและการแก้ไขปัญหาการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละสังกัด
และการดำเนินการต่อผู้ปฏิบัติบกพร่อง
6. ผลการดำเนินงานของแต่ละสังกัด
7. การประสานงานกับหน่วยงานจัดการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. แบบรายงานสรุปจำนวนสถานศึกษา/นักเรียนที่ส่งข้อมูล ของ นร.ชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า จำแนกรายกรม
9. แบบรายงานสรุปจำนวนสถานศึกษา/นักเรียนที่ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยฯ นอกสังกัด

gpa42-25.jpg (1329 bytes)

1. การพัฒนาระบบการรายงานผลการเรียนเฉลี่ย

           ศูนย์สารสนเทศซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของกระทรวงศึกษาธิการ   ได้ดำเนินการ
พัฒนาวิธีการส่งต่อข้อมูลผลการเรียนโดยระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกหลักสูตร
ได้นำไปใช้ในการคำนวณค่าผลการเรียนเฉลี่ยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยนำโปรแกรมเดิมที่มีอยู่ คือโปรแกรมการคำนวณค่า GPA
และ PR ที่พัฒนาโดยกรมวิชาการและกรมสามัญศึกษา โปรแกรม IT ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และโปรแกรมการคำนวณ
ของกรมอาชีวศึกษามาปรับปรุงให้เป็นโปรแกรมกลาง 1 โปรแกรม ประกอบด้วย 3 ลักษณะโครงสร้าง ครอบคลุม 10 หลักสูตร
ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

          ผลการดำเนินงาน

               1. ได้รูปแบบการส่งต่อข้อมูลผลการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากศูนย์ปฏิบัติการระดับสถานศึกษามายังศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
ของกรมต้นสังกัด   ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลของทบวงมหาวิทยาลัย
ดังแผนภูมิในภาพ

gpa03.jpg (23659 bytes)

               2. ได้โปรแกรมกลางที่ใช้ในการคำนวณหาค่าผลการเรียนเฉลี่ย และค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA และ PR) ของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
                    2.1 ศธ.01 ใช้ได้กับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ให้ใช้กับสถานศึกษาสังกัดหน่วยงาน
ต่อไปนี้ คือ กรมสามัญศึกษา กรมศิลปากร กรมการศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมพลศึกษา สำนักงานสภาสถาบัน
ราชภัฎ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และกรมการศึกษานอกโรงเรียน (เฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) โดยจัดทำแยกเป็นแต่ละ
หลักสูตร
                    2.2 ศธ.02 ใช้กับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
                    2.3 ศธ.03 ให้ใช้กับสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ)
               3. จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปงานทะเบียนวัดผลและรายงานผลการ เรียน (GPA) แก่บุคลากรแกนหลักของทุกสังกัด
ที่รับผิดชอบการดำเนินงานการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกรมวิชาการและศูนย์สารสนเทศ ดังนี้
                    3.1 อบรมการใช้โปรแกรมกลาง ศธ.01 (รุ่นที่ 1-2) ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2542 ให้แก่ บุคลากรแกนหลัก
ของทุกสังกัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานการใช้ผลการเรียนเฉลี่ย โดยจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน (17 ชั่วโมง) ณ ศูนย์สารสนเทศ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2542 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2542 จำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 28 คน
                    3.2 อบรมการใช้โปรแกรมกลาง ศธ.02 (รุ่นที่ 3) ในวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2542 ผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน
ได้แก่ บุคลากรแกนหลักของทุกสังกัดที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                    3.3 อบรมการใช้โปรแกรมกลาง ศธ.03 (รุ่นที่ 4) ในวันที่ 1-3 กันยายน 2542 ผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน ได้แก่
บุคลากรแกนหลักที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา นอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

gpa04.jpg (1110 bytes)
gpa42-25.jpg (1329 bytes)

2. การพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

          ข้อบกพร่องหนึ่งในการดำเนินงาน ที่ผ่านมาคือการขาดการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนากรอบการกำกับ ติดตาม โดยกลไกในพื้นที่ระดับจังหวัดโดยให้ศึกษาธิการจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบ และระดับกระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพ
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกระดับ โดยการกำกับติดตามการดำเนินงานที่กำหนดนี้ จะเป็นไปตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ วก 632/2542  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2542

          ผลการดำเนินงาน

               1. กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการได้จัดประชุมชี้แจงการส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุม
ซึ่งเป็นบุคลากรแกนนำระดับผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำและรายงานผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อให้สามารถ
นำไปวางแผนพัฒนา กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่
               ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากทุกสังกัดทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ คือ จากสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักผู้ตรวจราชการ กองตรวจและรายงาน ศูนย์สารสนเทศ จากกรมต้นสังกัดสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ กรมสามัญศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมอาชีวศึกษา กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมพลศึกษา สถาบันราชมงคล
สถาบันราชภัฏ จากหน่วยงานในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานปลัด และกรมต้นสังกัด ได้แก่ สำนักพัฒนาการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด สามัญศึกษาจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด กรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด ศึกษานิเทศก์ของหน่วยงานต่าง ๆ อาจารย์สถาบันราชภัฏ ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการ และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย จำนวนที่
กำหนดไว้ คือ 900 คน ปรากฎว่ามีผู้ให้ความสนใจขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์รวมเป็น 1,100 คน
               2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งในการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ตรวจราชการ
ได้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในการส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ทั้งในด้านการจัดทำผลการส่งต่อข้อมูลผลการเรียนได้ถูกต้อง การอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ดำเนินงาน และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผลการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดและประเมินผลการเรียน
ได้ถูกต้องตามหลักการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ในการการวัดและประเมินของสถานศึกษาในพื้นที่
               3. กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึงสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกเขตการศึกษา และสำนักพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบหมายภารกิจการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
                    1) กำกับและติดตามให้การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของสถานศึกษาและของหน่วยงานในพื้นที่ เป็นไปตามคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 632/2542
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2542
                    2) กำกับและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผลการเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ผลของการวัด
และประเมินของสถานศึกษาเป็นที่เชื่อถือและยอมรับได้
                    3) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการดำเนินงานการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
               ทั้งนี้ คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมเขตการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา
และการวัฒนธรรมจังหวัด สามารถแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย และในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ขอให้เชิญมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านวิชาการ จักเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างยิ่ง

gpa04.jpg (1110 bytes)
gpa42-25.jpg (1329 bytes)

3. การพัฒนาคุณภาพผลการเรียน

          โดยที่สังคมมีความห่วงใยว่ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ยังไม่มีความทัดเทียมกัน ยังผลให้เกิด
ความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพผลการเรียน กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นภาระความรับผิดชอบที่จะต้องพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน ดังนั้นการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการคัดเลือก จึงได้กำหนดมาตรการ
พัฒนาคุณภาพผลการเรียนและป้องปรามปัญหาการให้ระดับผลการเรียนที่ไม่แสดงความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน
อันนำไปสู่ปัญหาเกรดเฟ้อ

          ผลการดำเนินงาน

               1. กระทรวงศึกษาธิการมอบให้กรมวิชาการจัดทำข้อสอบกลาง เพื่อให้กรมต้นสังกัดโดยกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต
นำไปใช้สอบนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนของสถานศึกษาในกลุ่มเดียวกัน โดยดำเนินการในภาคเรียนที่ 1
                    ข้อสอบกลางนี้จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาภายในกลุ่มเดียวกันได้ตรวจสอบคุณภาพการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาในกลุ่ม โดยใช้ข้อสอบกลางในการตรวจสอบ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ประเมินจากเครื่องมือดังกล่าว กับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนอันจะเป็นข้อมูลแสดงถึงคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                    ข้อสอบกลางเป็นข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ภาคเรียน กรมวิชาการได้จัดทำ
ข้อสอบกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 รายวิชา ได้แก่   แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ แบบทดสอบทั้ง 8 วิชานี้ นำไปใช้ตรวจสอบแยกตามแผนการเรียน
ดังนี้
                    แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ตรวจสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
                    แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา ตรวจสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
                   แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
                   สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรประกาศนียวิชาชีพหรือหลักสูตรอื่นๆ ให้เลือกสอบบางวิชาโดยเฉพาะวิชาพื้นฐานสามัญ
เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
               2. กระทรวงศึกษาธิการจัดทำกรอบแนวทางการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน จังหวัด กรมต้นสังกัด เป็นต้น ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ
และตรวจสอบคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลการเรียน
ขอบข่ายสาระคุณภาพของการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 7 ประเด็น ดังนี้
                   1) คุณภาพของจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
                   2) คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
                   3) คุณภาพของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ที่ใช้สอบวัดในแต่ละรายวิชา
                   4) คุณภาพของวิธีการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา
                   5) คุณภาพของเกณฑ์การประเมินผลและผลการประเมินของแต่ละรายวิชา
                   6) คุณภาพของการติดตาม กำกับการแก้ไขผลการเรียน และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน เพื่อการจบหลักสูตร
                   7) คุณภาพของเอกสารหลักฐานการประเมินผล (รบ.1 - 5)

gpa04.jpg (1110 bytes)
gpa42-25.jpg (1329 bytes)

4. การประสานงานกับทบวงมหาวิทยาลัย

          กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง คณะกรรมการทั้งของ
กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการใช้ผลการเรียน เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาจะมีผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ
          กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมกับทบวงมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่าง ๆ ดังนี้
          1. วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ประชุมคณะกรรมการศึกษา ตรวจสอบ และพัฒนาการนำผลการเรียนมาใช้ในการ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2542 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย
               คณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งตามคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 90/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา ตรวจสอบ และพัฒนาการนำผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นคณะกรรมการร่วม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัย   เป็นที่ปรึกษา มีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ศึกษาข้อเท็จจริง และตรวจสอบปัญหา
ในการนำผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือก และเสนอแนะแนวทางในการนำผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือก
          2. วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการนำคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2542 เวลา 9.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย
               คณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งตามคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 111/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ
และติดตามการนำคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดม
สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 คณะกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา) เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการ
ได้แก่ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ กำกับ และติดตามการนำคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ รวมทั้งรายงานผล
การดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ
          3. วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินการ
นำคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดม ครั้งที่ 1/2542
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย
               คณะอนุกรรมการนี้ มีหน้าที่กลั่นกรองและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกำกับ และติดตามการดำเนินการนำคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้
คณะอนุกรรมการประกอบด้วย รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (นายพนม พงษ์ไพบูลย์) เป็นประธานอนุกรรมการร่วม

          ผลการดำเนินงาน

               การประชุมประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดียิ่ง
ทำให้ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติในการดำเนินงานจัดทำและรายงานข้อมูลผลการเรียนที่ชัดเจน ดังนี้

          1. กำหนดการส่ง GPA และ PR

                  เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำและตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน (GPA
และ PR) ของผู้เรียนให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเอื้อต่อการดำเนินงานของทบวงมหาวิทยาลัย ในการนำข้อมูลผลการเรียน
ดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกฯ ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 9 - 12
เมษายน 2543 และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 9 พฤษภาคม 2543 จึงได้มีการกำหนดการส่ง GPA และ PR เป็นดังนี้

 • ข้อมูลผลการเรียนของผู้จบการศึกษา 2541 กระทรวงศึกษาธิการจะจัดส่งให้ทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่
  15 ธันวาคม 2542

 • ข้อมูลผลการเรียนของผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา 2542 กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดส่งให้ทบวงมหาวิทยาลัย
  โดยกำหนดวันที่ 25 เมษายน 2543 เป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยขอให้กระทรวงศึกษาธิการ
  ทยอยส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์แล้วไปยังทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีเวลาดำเนินการ
  อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเร่งรัดในช่วงสุดท้าย

 • สำหรับผู้จบการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2541 สถานศึกษาจะคิด GPA ให้กับผู้เรียนที่แสดงความประสงค์
  ขอรับ โดยทบวงมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเทียบค่า PR ให้

          2. วิธีการส่ง GPA และ PR ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย

               วิธีการส่ง GPA และ PR ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากกระทรวงศึกษาธิการ
จะจัดส่งด้วย CD-ROM แล้วจะสรุปเป็นเอกสารที่แสดงจำนวนผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนระดับต่างๆ จำแนกเป็นรายโรงเรียน
ส่งยังทบวงมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อทบวงมหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือยืนยันก่อนประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้
โดยจัดส่งให้ทบวงมหาวิทยาลัย ภายหลังการจัดส่งข้อมูลด้วย CD-ROM (25 เมษายน 2543) ได้ ภายในวันที่
1 พฤษภาคม 2543

          3. เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย

               โดยที่การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2542 ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย
ที่แสดงค่า GPA และ PR เป็นหลักฐานการสมัครแนบไปกับระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. 1) แต่ในปีการศึกษา 2543
กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระบบการจัดทำและรายงานข้อมูลผลการเรียน โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การรายงานผล
GPA และ PR การส่งข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการถึงทบวงมหาวิทยาลัย จะส่งโดยตรงไม่ผ่านผู้เรียน ฉะนั้นเอกสาร
แสดงผลการเรียนเฉลี่ยจึงไม่เป็นข้อกำหนดที่ต้องใช้ ที่ประชุมจึงมีมติยกเลิกการใช้เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยดังกล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการยกเลิกคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 530/2541 เรื่อง การออกเอกสาร
แสดงผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2541 ต่อไป

          4. การจัดทำและรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับการเทียบวุฒิ/เทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะมอบหมายให้คณะกรรมการที่ทบวงมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและรับรองผล
  การเรียนเฉลี่ย และทบวงมหาวิทยาลัยจะคิดค่าตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทล์ (PR) ให้
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

                          สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองแล้ว สช. จะเชิญผู้แทน
โรงเรียนนานาชาติร่วมหารือ หากโรงเรียนพร้อมที่จะจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยให้กับผู้สำเร็จการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โดย สช. จะเป็นผู้ดูแล

 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

                           - โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยจะสั่งการให้โรงเรียนสาธิตที่จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายใช้โปรแกรม ศธ.01 ในการคิดคำนวณ และจัดส่งข้อมูลผลการเรียนที่ได้รับ
การรับรองและตรวจสอบแล้วส่งยังอธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อส่งต่อยังกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2543 ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการยินดีช่วยอบรมบุคลากรของสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการคิดคำนวณ
                          - สำหรับสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่นนอกกระทรวงศึกษาธิการ จักได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง
และความเป็นไปได้ในการจัดทำผลการเรียน

          5. การสร้างความเข้าใจในการวิธีการคัดเลือก

               ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาการ เห็นชอบร่วมกันและตกลงในหลักการที่จะจัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความ
เข้าใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดประชุมป็นจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2541 ที่ผ่าน
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปฏิบัติอย่างมาก โดยจะดำเนินดำเนินการในปีงบประมาณ 2543 และจักได้จัดทำคู่มือที่ชี้แจง
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำและรายงานผลการเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายพูดตรงกันตามคู่มือ ซึ่งจะดำเนินการทันที
เมื่อได้ข้อยุติในเรื่องต่าง ๆ แล้ว

gpa04.jpg (1110 bytes)
gpa42-25.jpg (1329 bytes)

5. การดำเนินการและการแก้ไขปัญหาการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละสังกัด และการดำเนินการ
ต่อผู้ปฏิบัติบกพร่อง

          กระทรวงศึกษาธิการได้สรุปการดำเนินงานและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบจากการดำเนินงานรองรับการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2541 ของแต่ละกรมต้นสังกัด และได้มีการประชุม ดังนี้
          1) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) ได้ประชุมกรมที่เกี่ยวข้องในวันที่ 9
กรกฏาคม 2542   เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินงานและสภาพปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของแต่ละกรม รวมทั้งการ
ดำเนินการกับผู้ปฏิบัติบกพร่อง โดยให้กรมต้นสังกัดสถานศึกษาที่มีข้อมูลผิดพลาดว่ากล่าวตักเตือนเป็นทางการ พร้อม
กำชับให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติ และให้ถือเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยได้คาดโทษไว้
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกในปีการศึกษาต่อไป
          2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา) ได้ประชุมกรมต้นสังกัดสถานศึกษาทุกกรม
ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2542 เพื่อรับฟังรายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การแก้ไข และป้องกันปัญหาอันเคยเกิดขึ้นในการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2541
ของแต่ละกรม รวมทั้งความมั่นใจในการดำเนินงานของแต่ละกรม เพื่อส่งเสริมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาในปีการศึกษานี้ ซึ่งที่ประชุมรายงานว่า ได้มีการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบการดำเนินงาน
ให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง และกำหนดแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

gpa04.jpg (1110 bytes)
gpa42-25.jpg (1329 bytes)

6. ผลการดำเนินงานของแต่ละสังกัด

          กรมต้นสังกัดทุกสังกัดมีความตระหนักในภาระความรับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินงานที่กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นแม่บทตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 632/2542 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียน
เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

ผลการดำเนินงาน

               1. ทุกกรมมีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับกรมรับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และได้มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ในความดูแล
ได้มีการดำเนินการ รวมทั้งการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่
               มีบางสังกัดได้จัดทำแนวปฏิบัติ และเอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
เพื่อประกอบการประชุมชี้แจงสถานศึกษาในสังกัด ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงกันด้วย ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ตามแผนหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
               2. ทุกกรมมีกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร โดยอบรมการใช้โปรแกรมกลาง การคิดค่า GPA และ PR  ตามที่
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้น และได้รับความเห็นชอบร่วมกันกับทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
การอบรมของทุกกรมกำหนดเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2542
               3. สถานศึกษาของแต่ละสังกัด ได้กำหนดแผนตามข้อตกลงของกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจสอบย้ำ
ความถูกต้องของโปรแกรมกลาง โดยใช้ข้อมูลผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541 เป็นข้อมูลในการ
ฝึกอบรมโปรแกรมกลาง การคิดค่า GPA และ PR
               นอกจากนี้ยังมีกำหนดแผนการจัดทำ และส่งข้อมูลผลการเรียน (ค่า GPA และ PR) ของผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2541 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน เพื่อจักได้นำข้อมูลส่งกรมต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบ   ก่อนส่ง
ข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เพื่อศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตรวจสอบ และส่งข้อมูลให้ทบวงมหาวิทยาลัยได้ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2542
ตามที่ตกลงกับทบวงมหาวิทยาลัย
               4. กรมต้นสังกัดและสถานศึกษาของแต่ละสังกัด กำหนดแผนการทดลองระบบ (การซ้อมใหญ่) โดยใช้ข้อมูล
5 ภาคเรียนของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2542
               แผนการทดลองระบบนี้ให้กรมต้นสังกัดและสถานศึกษา กำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ภายใต้การจัดทำข้อมูลผลการเรียน การตรวจสอบ และการส่งข้อมูล ไปยังกรมต้นสังกัดและระยะเวลาที่กรมต้นสังกัด
ต้องใช้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบจุดที่เป็นปัญหา
และหาทางแก้ไขได้ทันเวลา

               5. กรมต้นสังกัดสถานศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการใช้ผลการเรียน
เฉลี่ยเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ทุก 3 สัปดาห์ และศูนย์ประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการดำเนินงานการใช้ผลผลการเรียนเฉลี่ยของกระทรวงศึกษาธิการทุก 2 เดือน
ทั้งนี้กำหนดรายงานผลการทดลองระบบภายในตุลาคม 2542

gpa04.jpg (1110 bytes)
gpa42-25.jpg (1329 bytes)

7. การประสานงานกับหน่วยงานจัดการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

          สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำและ
รายงานผลการเรียน (ค่า GPA และ PR) ของผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งให้ทบวง
มหาวิทยาลัย โดยที่มีสถานศึกษาสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น กระทรวง
กลาโหม กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เทียบเท่ากับ
หลักสูตรมัธยมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร โรงเรียนเตรียมทหาร ประกาศนียบัตรช่างฝีมือทหาร
ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย เป็นต้น
          เนื่องจากผู้เรียนตามหลักสูตรดังกล่าว มีสิทธิ์ที่จะสมัครสอบและสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาได้เช่นกัน ฉะนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เชิญหน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภา กองดุริยางค์ทหารอากาศ
กองดุริยางค์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษา สำนักงานฝึกอบรมและพัฒนารถไฟ และทบวงมหาวิทยาลัยร่วมประชุม
หารือในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2542 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ
พิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการคัดเลือกในสัดส่วนร้อยละ 10 เพื่อสิทธิ์อันพึงได้ของผู้เรียนที่สำเร็จ
การศึกษาตาม หลักสูตรที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

gpa04.jpg (1110 bytes)
gpa42-25.jpg (1329 bytes)
gpa42-26.jpg (1424 bytes)
gpa42-25.jpg (1329 bytes)
Copyright & Copy : 1999 MOENet Thailand Service
ที่มาของข้อมูล : กรมวิชาการ
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : นิภา แย้มวจี  / (5 ก.ย. 2542)
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
gpa42-27.jpg (1453 bytes)
website@emisc.moe.go.th
gpa42-25.jpg (1329 bytes)