bookshelf.gif (2809 bytes)gpa42-24.gif (65504 bytes)bookshelf.gif (2809 bytes)

    กระทรวงศึกษาธิการ

gpa42-25.jpg (1329 bytes)

ทั่วไปเกี่ยวกับ GPA

ติดตามความก้าวหน้าได้จากที่นี่ค่ะ

หลากหลายความคิดกับ GPA

เข้ามาตรวจสอบรหัส สถานศึกษา และนักเรียน สอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้แล้วค่ะ

gpa42-25.jpg (1329 bytes)
gpa42-26.jpg (1424 bytes)
gpa42-25.jpg (1329 bytes)
Copyright & Copy : 1999 MOENet Thailand Service
ที่มาของข้อมูล : กรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี / (15 ก.ค. 2542)
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644  โทรสาร  281-8218   
ปรับปรุงข้อมูล : 22 มี.ค. 2543
gpa42-27.jpg (1453 bytes)
website@emisc.moe.go.th
gpa42-25.jpg (1329 bytes)