* ร่าง พรบ ระเบียบบริหารราชการ ศธ (เป็นกฎหมาย) (๔ มิ.ย.๔๖)

*ร่าง พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….(๔ มิ.ย.๔๖)

*ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตฯ 14 พ.ค.46
* ร่างกฎกระทรวงคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ 7 พ.ค.46
* ร่างกฎกระทรวงคณะกรรมการสถานศึกษา 6 พ.ค.46
* ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา *โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

* (ร่าง) ปฏิทินปรับเปลี่ยนเข้าสู่เขตพื้นที่การศึกษา (๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖)
* คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖)
* คู่มือการสรรหา เลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ๑๘มิย๔๖
* คู่มือการสรรหา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๙ มิ.ย.๔๖

* เรื่อง การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (๑ก.ค.)
* บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๗๕ เขต (๑ ก.ค.๔๖)
* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา (๗ ก.ค.๔๖)
 
eduarea@emisc.moe.go.th