บทสรุปของกิจกรรม
 
การเรียนรู้ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่ พอกิน และพอเพียง”
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงตรัสไว้เพื่อให้เป็นแนวในการดำรงชีวิตของประชาชน

การตีความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวพวกเรา เป็นเรื่องของชาวนา ชาวไร่ แต่แท้จริงตามพระราชประสงค์นั้น เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวเราอย่างยิ่ง เป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบไทยๆ  ที่ถูกกระแสโลกาภิวัฒน์ ครอบงำ เสื่อมหมดสิ้น การรู้จักดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจคือ
• ความพอดีด้านจิตใจ คือ การสำนึกดี

• ความพอดีด้านสังคม คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม

• ความพอดีด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมคือ
ใช้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาภูมิ ปัญญาชาวบ้าน ให้เหมาะสมกับสังคม

• ความพอดีด้านเศรษฐกิจ คือ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย พออยู่ พอกิน ตามอัตภาพ

ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมกับวิถีไทยที่พระองค์ได้ทรง พระราชทาน นั้น สมควรที่จะถ่ายทอด และปลูกฝังให้เยาวชนของไทย ได้ดำรงชีวิตแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและประเทศ ต่อไป

 
Web Link
   เศรษฐกิจพอเพียง 1
   เศรษฐกิจพอเพียง 2
   เศรษฐกิจพอเพียง 3