"เศรษฐกิจพอเพียง"
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน "ทางสายกลาง" โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
 
"เศรษฐกิจพอเพียง"หมายถึง

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภาย
นอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
 
"ตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดิน พออยู่ พอกินและพอเพียง"


สื่อการประกอบการเรียนรู้ เรื่องตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่ พอกินและพอเพียง เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียน สาระการเรียนรู้ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื่องจากผู้จัดทำได้มีความเห็นว่า ในการดำรงชีวิตประจำวันของเรานี้ไม่ได้ใช้วิชาใด วิชาหนึ่งเท่านั้น

การแก้ปัญหาหรือการดำเนินชีวิตนั้น เป็นการเรียนรู้ แบบบูรณาการความรู้ เชื่อมทุกสาขาวิชา ดังนั้นการเรียนรู้ การดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ใช่การเรียนแบบแยกวิชา แต่เป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการ ชีวิตจริง เนื้อหาในสื่อจึงเป็นเนื้อหาจากชีวิตประจำวันของนักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่

• การเตรียมตัวไปโรงเรียน แบบ เศรษฐกิจพอเพียง
• การรับประทานอาหาร แบบ เศรษฐกิจพอเพียง
• การไปโรงเรียน แบบ เศรษฐกิจพอเพียง
• การเรียนรู้ที่โรงเรียน แบบ เศรษฐกิจพอเพียง
• การทำงานบ้านของคุณแม่ แบบ เศรษฐกิจพอเพียง
• การช่วยเหลือครอบครัว แบบ เศรษฐกิจพอเพียง
• การเก็บออม แบบ เศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งผู้จัดทำเลือกสร้างสื่อที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียน และผู้เรียนสามารถนำไป
ปรับใช้ได้มากที่สุด

Web Link
   เศรษฐกิจพอเพียง 1
   เศรษฐกิจพอเพียง 2
   เศรษฐกิจพอเพียง 3