หน้าหลัก หมวดหมู่เนื้อหา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ....

  สมาชิก เข้าสู่ระบบ
User Name
Password


สมัครสมาชิกใหม่!!!

  e-Training

  e-Training


  ผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม7  คน
สมาชิก0  คน

e-Study
S520252 : พื้นฐานทางวิศวกรรม
S520502 : คณิตศาสตร์
S520502 : ฟิสิกส์
S520502 : ชีววิทยา
S520502 : สิ่งแวดล้อม
S520502 : เคมี
S520502 : คอมพิวเตอร์
S520504 : คำประพันธ์ประเภทกาพย์ โคลง กลอน ฉันท์
S520504 : ศิลปะ
S520504 : ภาษาไทย
S520504 : เทคโนโลยี
S520505 : สุขศึกษา
S520505 : ประวัติศาสตร์
S520505 : ภาษามือ
S520505 : วิทยาศาสตร์
S520505 : อัจฉริยะภาพเด็ก
S520505 : พลศึกษา
S520505 : คหกรรมศาสตร์
S520505 : ภาษาต่างประเทศ
S520506 : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
S520506 : สำนวน - สุภาษิต
S520506 : สถิติเบื้องต้น
S520506 : การงานอาชีพ
S520506 : ดนตรีไทย
S520507 : ความรู้รอบตัว
S520507 : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
S520508 : การขาย
S520508 : สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
S520508 : การอาหาร
S520508 : การประกันภัย
S520508 : ประเพณีไทย
S520508 : ดนตรีสากล
S520508 : ประวัติและวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีไทย
S520508 : ระบบร่างกายมนุษย์
S520508 : ทัศนศิลป์
S520508 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
S520508 : ลำดับและอนุกรม
S520511 : ภูมิศาสตร์ไทย
S520512 : งานสารบรรณ
S520518 : สัตว์ในธรรมชาติ
S520518 : การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
S520518 : หนังสือ
S520519 : การบันทึกการค้า
S520519 : ทฤษฎีสี
S520520 : นาฏยศัพท์
S520520 : ประโยคเพื่อการสื่อสาร
S520520 : นาฏศิลป์ไทย
S520521 : จักรวาลและอวกาศ
S520521 : ปรัชญา
S520522 : เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
S520522 : ภาวะโลกร้อน
S520523 : ไม้ดอกและการสืบพันธุ์
S520523 : เรื่องของมาลัย
S520523 : จิตวิทยา
S520523 : การบัญชีเบื้องต้น
S520523 : การศึกษาคาริโอไทป์
พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@moe.go.th
แนะนำข่าวสารด้านการศึกษา ท่านสามารถนำลิงค์นี้ไปใช้ได้ RSS Link
http://www.rssthai.com/member/bnet2000/rss.xml
ขอขอบคุณระบบ