หน้าหลัก หมวดหมู่เนื้อหา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ....

  สมาชิก เข้าสู่ระบบ
User Name
Password


สมัครสมาชิกใหม่!!!

  e-Training

  e-Training


  ผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม17  คน
สมาชิก0  คน

e-Management
M.520218 : การจัดตำแหน่งและจัดคนลง ของ กพ.
M.520218 : บัญชีรายชื่อการกำหนดตำแหน่ง แยกรายประเภท
M.520218 : เอกสารรายละเอียด พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
M.520303 : การนำเสนอในที่ประชุมอย่างมืออาชีพ
M.520304 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
M.520409 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
M.520421 : แบบฟอร์มและเอกสารราชการ
M.520502 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552
M.520504 : แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งและถอดถอน
M.520504 : การเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา
M.520506 : การภาษีอากร
M.520507 : คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552
M.520507 : มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
M.520516 : การเทียบวุฒิการศึกษา
M.520516 : การออกหนังสือรับรองการศึกษา
M.520516 : การเทียบโอนผลการเรียน
M.530305 : หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2553
M.530305 : หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินผล ปี 2553
พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@moe.go.th
แนะนำข่าวสารด้านการศึกษา ท่านสามารถนำลิงค์นี้ไปใช้ได้ RSS Link
http://www.rssthai.com/member/bnet2000/rss.xml
ขอขอบคุณระบบ