หน้าหลัก หมวดหมู่เนื้อหา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ....

  สมาชิก เข้าสู่ระบบ
User Name
Password


สมัครสมาชิกใหม่!!!

  e-Training

  e-Training


  ผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม23  คน
สมาชิก0  คน

e-Training
T.520131 : การจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
T.520131 : การสร้างสื่อการสอนด้วยภาพเคลื่อนไหว Flash
T.520131 : การสร้างและนำเสนอสื่อ ด้วย MS-PowerPoint
T.520131 : การเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการศึกษา
T.520131 : การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel
T.520131 : โปรแกรมประมวลผลคำ MS-WORD 2000
T.520131 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
T.520131 : การสร้างสื่อการสอนด้วยภาพยนตร์ Premiere
T.520131 : อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
T.520131 : การสร้างเว็บเพจ Dream Weaver
T.520131 : ระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
T.520131 : การบริหารผู้ใช้งานระบบเครือข่าย Linx
T.520305 : เทคนิคการสร้าง Movie ด้วยโปรแกรม Captivate
T.520423 : การจัดการฐานข้อมูล MIS
T.520428 : เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและเครือข่าย
T.520428 : ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
T.520428 : องค์ประกอบของระบบเครือข่าย
T.520501 : System Analysis Design
T.520508 : เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
T.520516 : เทคนิคการแต่งภาพโดยใช้ Photoshop
พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@moe.go.th
แนะนำข่าวสารด้านการศึกษา ท่านสามารถนำลิงค์นี้ไปใช้ได้ RSS Link
http://www.rssthai.com/member/bnet2000/rss.xml
ขอขอบคุณระบบ