หน้าหลัก หมวดหมู่เนื้อหา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ....

  สมาชิก เข้าสู่ระบบ
User Name
Password


สมัครสมาชิกใหม่!!!

  e-Training

  e-Training


  ผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม13  คน
สมาชิก0  คน

e-MasterPlan
P.520126 : กรอบนโยบาย ICT 2554-2553 ของประเทศไทย
P.520218 : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546-พ.ศ.2550
P.520302 : นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
P.520302 : แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ 2552 สำนักงานปลัดกระทรวง
P.520304 : แผนนิติบัญญัติ พ.ศ. 2552 - 2554
P.520305 : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ
P.520305 : รายงาน 6 เดือนนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมนำความรู้
P.520430 : นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 2550
P.520430 : แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2550
P.520430 : แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
P.520505 : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
P.520505 : แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
P.520507 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
P.520507 : นโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
P.520508 : การประกันคุณภาพการศึกษา
P.521204 : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2552
P.521204 : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2551
P.530305 : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 สป.ศธ.
P.530716 : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2553
พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@moe.go.th
แนะนำข่าวสารด้านการศึกษา ท่านสามารถนำลิงค์นี้ไปใช้ได้ RSS Link
http://www.rssthai.com/member/bnet2000/rss.xml
ขอขอบคุณระบบ