หน้าหลัก หมวดหมู่เนื้อหา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ....

  สมาชิก เข้าสู่ระบบ
User Name
Password


สมัครสมาชิกใหม่!!!

  e-Training

  e-Training


  ผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม9  คน
สมาชิก0  คน

I.520303 : (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานข้อมูลรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2552
I.520303 : รายงานสถิติด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2549
I.520303 : รายงานสถิติด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2548
I.520303 : รายงานสถิติด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2550
I.520303 : รายงานสถิติด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2547
I.520401 : ข้อมูลอัตรากำลัง ศธ. ปี พ.ศ. 2552
I.520505 : ศัพท์สถิติทางการศึกษา
I.520508 : คำแนะนำการขอรับรองความรู้ (การเทียบโอน ทดสอบและฝึกอบรม)
B.520430 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาในอนาคต
B.520430 : การวางแผน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
B.520430 : บทความการบริหารโรงเรียนเพี่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
B.520501 : บทความการจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
B.520501 : บทบาท สป.ศธ. องค์กรกลางในการบริการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 2549
B.520508 : บทความ"ผู้บริหารการศึกษาในสำนักงาน กศน."
B.520508 : บทความ "ครูไทยแบบไหนที่ถูกใจประชาชน"
B.520508 : การวางแผน SWOT Balanced Scorecard
B.520508 : บทความ"ผลจากการล้างมลทินฯ"
B.520512 : วิถีชีวิตในความเป็นไทย
B.520516 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
B.520516 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
B.520517 : บทความ"นาโนเทคโนโลยี"
e-MasterPlan
P.520126 : กรอบนโยบาย ICT 2554-2553 ของประเทศไทย
P.520218 : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546-พ.ศ.2550
P.520302 : นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
P.520302 : แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ 2552 สำนักงานปลัดกระทรวง
P.520304 : แผนนิติบัญญัติ พ.ศ. 2552 - 2554
P.520305 : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ
P.520305 : รายงาน 6 เดือนนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมนำความรู้
P.520430 : นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 2550
P.520430 : แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2550
P.520430 : แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
P.520505 : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
P.520505 : แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
P.520507 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
P.520507 : นโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
P.520508 : การประกันคุณภาพการศึกษา
P.521204 : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2552
P.521204 : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2551
P.530305 : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 สป.ศธ.
P.530716 : รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2553
e-Training
T.520131 : การจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
T.520131 : การสร้างสื่อการสอนด้วยภาพเคลื่อนไหว Flash
T.520131 : การสร้างและนำเสนอสื่อ ด้วย MS-PowerPoint
T.520131 : การเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการศึกษา
T.520131 : การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel
T.520131 : โปรแกรมประมวลผลคำ MS-WORD 2000
T.520131 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
T.520131 : การสร้างสื่อการสอนด้วยภาพยนตร์ Premiere
T.520131 : อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
T.520131 : การสร้างเว็บเพจ Dream Weaver
T.520131 : ระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
T.520131 : การบริหารผู้ใช้งานระบบเครือข่าย Linx
T.520305 : เทคนิคการสร้าง Movie ด้วยโปรแกรม Captivate
T.520423 : การจัดการฐานข้อมูล MIS
T.520428 : เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและเครือข่าย
T.520428 : ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
T.520428 : องค์ประกอบของระบบเครือข่าย
T.520501 : System Analysis Design
T.520508 : เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
T.520516 : เทคนิคการแต่งภาพโดยใช้ Photoshop
e-Learning
L.520218 : ร่างขอบเขตโครงการการเรียนออนไลน์
L.520423 : หลักการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
L.520508 : แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
L.520508 : การเรียนรู้กับการเรียนการสอน
L.521224 : MultiPoint_Pilot_Guide
L.52122801 : ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
L.52122802 : ศูนย์รวมแหล่งเรียนอาชีวศึกษา
L.52122803 : ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา
L.52122804 : ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
e-Office
O.520218 : การวิเคราะห์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
O.520408 : TOR ข้อกำหนดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
O.520409 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ
O.520428 : TOR ข้อกำหนดระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย (Storage Expansion)
O.520428 : TOR ข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์โครงการ ITEd
O.520428 : TOR ข้อกำหนดระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
O.520428 : TOR ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
O.520428 : TOR โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ SchoolNet
e-Research
R.520504 : บทสรุปผลการวิจัย ICT สำหรับผู้บริหาร
R.520504 : รายงานการวิจัยการใช้ ICT ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้
R.520504 : งานวิจัยด้านการศึกษา
R.520505 : ผลการสัมมนา เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มด้วยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา
R.520505 : รายงานการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา
R.520505 : การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้กระบวนการวางแผนปฏิบัติ ทบทวน
e-Management
M.520218 : การจัดตำแหน่งและจัดคนลง ของ กพ.
M.520218 : บัญชีรายชื่อการกำหนดตำแหน่ง แยกรายประเภท
M.520218 : เอกสารรายละเอียด พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
M.520303 : การนำเสนอในที่ประชุมอย่างมืออาชีพ
M.520304 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
M.520409 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
M.520421 : แบบฟอร์มและเอกสารราชการ
M.520502 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552
M.520504 : แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งและถอดถอน
M.520504 : การเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา
M.520506 : การภาษีอากร
M.520507 : คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552
M.520507 : มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
M.520516 : การเทียบวุฒิการศึกษา
M.520516 : การออกหนังสือรับรองการศึกษา
M.520516 : การเทียบโอนผลการเรียน
M.530305 : หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2553
M.530305 : หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินผล ปี 2553
e-Study
S520252 : พื้นฐานทางวิศวกรรม
S520502 : คณิตศาสตร์
S520502 : ฟิสิกส์
S520502 : ชีววิทยา
S520502 : สิ่งแวดล้อม
S520502 : เคมี
S520502 : คอมพิวเตอร์
S520504 : คำประพันธ์ประเภทกาพย์ โคลง กลอน ฉันท์
S520504 : ศิลปะ
S520504 : ภาษาไทย
S520504 : เทคโนโลยี
S520505 : สุขศึกษา
S520505 : ประวัติศาสตร์
S520505 : ภาษามือ
S520505 : วิทยาศาสตร์
S520505 : อัจฉริยะภาพเด็ก
S520505 : พลศึกษา
S520505 : คหกรรมศาสตร์
S520505 : ภาษาต่างประเทศ
S520506 : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
S520506 : สำนวน - สุภาษิต
S520506 : สถิติเบื้องต้น
S520506 : การงานอาชีพ
S520506 : ดนตรีไทย
S520507 : ความรู้รอบตัว
S520507 : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
S520508 : การขาย
S520508 : สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
S520508 : การอาหาร
S520508 : การประกันภัย
S520508 : ประเพณีไทย
S520508 : ดนตรีสากล
S520508 : ประวัติและวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีไทย
S520508 : ระบบร่างกายมนุษย์
S520508 : ทัศนศิลป์
S520508 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
S520508 : ลำดับและอนุกรม
S520511 : ภูมิศาสตร์ไทย
S520512 : งานสารบรรณ
S520518 : สัตว์ในธรรมชาติ
S520518 : การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
S520518 : หนังสือ
S520519 : การบันทึกการค้า
S520519 : ทฤษฎีสี
S520520 : นาฏยศัพท์
S520520 : ประโยคเพื่อการสื่อสาร
S520520 : นาฏศิลป์ไทย
S520521 : จักรวาลและอวกาศ
S520521 : ปรัชญา
S520522 : เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
S520522 : ภาวะโลกร้อน
S520523 : ไม้ดอกและการสืบพันธุ์
S520523 : เรื่องของมาลัย
S520523 : จิตวิทยา
S520523 : การบัญชีเบื้องต้น
S520523 : การศึกษาคาริโอไทป์
e-Regulation
L.520126 : พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
L.520218 : พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
L.520507 : พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
L.520507 : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
L.520514 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
L520509 : กฎกระทรวงตามความในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
L520513 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
L520513 : กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
L520517 : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
L520705 : พระราชบัญญัติ
พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@moe.go.th
แนะนำข่าวสารด้านการศึกษา ท่านสามารถนำลิงค์นี้ไปใช้ได้ RSS Link
http://www.rssthai.com/member/bnet2000/rss.xml
ขอขอบคุณระบบ