หน้าหลัก หมวดหมู่เนื้อหา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ (Data Center) เป็นระบบที่ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคลภายในส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ โดยผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ....

  สมาชิก เข้าสู่ระบบ
User Name
Password


สมัครสมาชิกใหม่!!!

  e-Training

  e-Training


  ผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม16  คน
สมาชิก0  คน

                              welcome.jpgประกาศ

        กรณีบทเรียนที่เป็นประเภท PDF ไม่สามารถแสดงบทเรียน แต่ขึ้นเป็นไอคอนกากบาทเล็กๆ แทน สาเหตุเกิดจาก Browser หรือ IE ที่ใช้งานไม่รองรับ แก้ไขได้โดยการ Download โปรแกรม Reader PDF มาติดตั้ง เช่น foxit หรือ acrobat reader หรือเข้าไปที่ http://www.adobe.com/products/reader เพื่อทำการติดตั้ง

        จึงขอแจ้งผู้ใช้งานทราบ

Data Center
e-Regulation
พระราชบัญญัติ กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
e-Learning
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Online การจัดทำแผนการสอน แบบแผนและแนวทาง สำหรับครู อาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา
e-Management
การบริหารจัดการด้านการศึกษา การพัฒนาองค์กร
e-Office
การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบการจอง ระบบบุคลากร อื่นๆ
e-MasterPlan
การจัดทำแผนงานและการกำหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
e-Research
เอกสารการวิจัย เอกสารรายงาน เอกสารเผยแพร่
e-Study
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื้อหารายวิชา การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
e-Training
การส่งเสริมศักยภาพบุคลากร การอบรม สัมมนา การส่งเสริมความรู้ KM สำหรับเจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคคลากรและประชาชนทั่วไป

 

 
 

  ประกาศ


Data Center
คลังเอกสารกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ


  การวิจัย ICT


  การขอเครื่องราชฯ


  แบบฟอร์มราชการ


  คู่มือการใช้ระบบ
 • เอกสารแนะนำระบบ
 • คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน
 • คู่มือสำหรับผู้สร้างเนื้อหา
 • คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
 • การลงทะเบียนเรียน
 • ขั้นตอนการเข้าเรียน

 •   Link

   
   
   
   
   
   
   
   

   


  พัฒนา และนำเสนอ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  โทรสาร 0 2282-9241
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bumrung@moe.go.th
  แนะนำข่าวสารด้านการศึกษา ท่านสามารถนำลิงค์นี้ไปใช้ได้ RSS Link
  http://www.rssthai.com/member/bnet2000/rss.xml
  ขอขอบคุณระบบ