50 อันดับโรงเรียนคะแนน"โอเน็ต"สูงสุด (ฉบับสมบูรณ์)

(ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ณ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2549)

         หมายเหตุ - นายวิเชียร เกตุสิงห์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แจ้งผลการแก้ไขความผิดพลาดในการจัดอันดับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่นักเรียนสอบได้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต สูงสุด 50 อันดับแรก จากจำนวนทั้งสิ้น 2,875 โรงเรียน ทั้งที่เป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 5 รายวิชา และคะแนนเฉลี่ยเป็นรายวิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ การจัดอันดับนี้ไม่รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบน้อยกว่า 10 คน

 

 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา จำแนกรายวิชา ดังนี้
ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 50 อันดับแรก
รวม 5 วิชา
ลำดับที่

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
1 มหิดลวิทยานุสรณ์ 376.91
2 เตรียมอุดมศึกษา  355.53
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  322.66
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 313.28
5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย  308.29
6 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 305.68
7 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 305.48
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 304.08
9 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 303.48
10 จิตรลดา 299.14
11 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 295.73
12 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 295.55
13 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 293.35
14 ราชินี  293.07
15 ราชินีบน  292.76
16 ธิดานุเคราะห์ 292.50
17 บูรณะรำลึก 291.73
18 เซนต์คาเบรียล 289.60
19 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 284.94
20 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 284.75
21 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 284.39
22 เขมะสิริอนุสสรณ์  280.80
23 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  280.25
24 สตรีวิทยา 279.57
25 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 275.85
26 อำนวยศิลป์ 275.19
27 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 273.20
28 อมาตยกุล 270.40
29 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 269.37
30 เตรียมทหาร 269.21
31 รุ่งอรุณ 268.76
32 สหศึกษา 266.12
33 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  266.07
34 เซนต์ดอมินิก 264.50
35 สวนกุหลาบวิทยาลัย 264.30
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  263.37
37 สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา  263.24
38 วัฒนาวิทยาลัย 262.85
39 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 262.47
40 แสงทองวิทยา 261.93
41 หาดใหญ่วิทยาลัย 261.69
42 นาคประสิทธิ์ 261.22
43 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 259.99
44 ศึกษานารี 258.26
45 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 258.25
46 สามเสนวิทยาลัย 257.77
47 อัสสัมชัญธนบุรี 254.92
48 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 254.16
49 หอวัง  253.92
50 เซนต์โยเซฟบางนา 253.85

TOP
 

โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 50 อันดับแรก
วิชาภาษาไทย
ลำดับที่

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
1 เตรียมอุดมศึกษา 76.58
2 มหิดลวิทยานุสรณ์ 74.20
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 73.62
4 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 72.48
5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย  71.88
6 ราชินีบน 71.29
7 ธิดานุเคราะห์  71.09
8 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 70.82
9 ราชินี 70.74
10 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 70.33
11 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 70.25
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  70.23
13 จิตรลดา 70.08
14 เขมะสิริอนุสสรณ์ 69.59
15 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 69.52
16 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 69.27
17 อัสสัมชัญคอนแวนต์  69.20
18 บูรณะรำลึก 69.13
19 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 68.84
20 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  68.26
21 สตรีวิทยา 68.05
22 ศึกษานารี  67.94
23 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  67.58
24 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 67.38
25 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  66.96
26 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  66.80
27 สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา  66.78
28 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  66.52
29 รุ่งอรุณ  66.46
30 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 66.29
31 เซนต์โยเซฟบางนา 66.12
32 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 65.95
33 วัฒนาวิทยาลัย 65.95
34 หาดใหญ่วิทยาลัย 65.92
35 นาคประสิทธิ์ 65.81
36 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  65.56
37 เฉลิมขวัญสตรี  65.38
38 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  65.17
39 พระหฤทัยเชียงใหม่  65.03
40 อมาตยกุล  65.00
41 สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์  64.99
42 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 64.59
43 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 64.45
44 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 64.43
45 แสงทองวิทยา  64.38
46 เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช  64.25
47 เซนต์คาเบรียล 64.20
48 สตรีวัดระฆัง  63.97
49 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 63.95
50 อำนวยศิลป์ 63.92

TOP

 

โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 50 อันดับแรก
วิชาสังคมศึกษา
ลำดับที่

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
1 เตรียมอุดมศึกษา  71.23
2 มหิดลวิทยานุสรณ์  71.12
3 สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม  66.54
4 ธิดานุเคราะห์  66.01
5 ราชินี  65.76
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  65.24
7 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 64.48
8 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  64.33
9 ราชินีบน 64.30
10 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  63.89
11 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์  63.73
12 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  63.41
13 เขมะสิริอนุสสรณ์ 63.28
14 จิตรลดา 63.09
15 อัสสัมชัญคอนแวนต์  62.78
16 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 62.59
17 สตรีวิทยา 62.42
18 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 62.41
19 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)  61.33
20 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  61.16
21 บูรณะรำลึก  60.78
22 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  60.46
23 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  60.20
24 เซนต์คาเบรียล  59.91
25 หาดใหญ่วิทยาลัย  58.91
26 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 58.65
27 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 58.23
28 พระหฤทัยเชียงใหม่  58.06
29 รุ่งอรุณ 57.75
30 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  57.74
31 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 57.71
32 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  57.71
33 ศึกษานารี  57.55
34 สวนกุหลาบวิทยาลัย 57.53
35 สามเสนวิทยาลัย 57.52
36 เฉลิมขวัญสตรี  57.33
37 วัฒนาวิทยาลัย 57.30
38 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 57.28
39 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 57.27
40 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร  57.23
41 สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 57.15
42 ชลประทานวิทยา 56.85
43 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 56.77
44 สตรีวัดระฆัง 56.71
45 สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ 56.54
46 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 56.53
47 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 56.32
48 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 56.29
49 หอวัง  56.24
50 เตรียมอุดมศึกษา 56.11

TOP

 

โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 50 อันดับแรก
วิชาภาษาอังกฤษ
ลำดับที่

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
1 เตรียมอุดมศึกษา 68.77
2 มาแตร์เดอีวิทยาลัย  65.63
3 มหิดลวิทยานุสรณ์  63.82
4 จิตรลดา  60.86
5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  59.99
6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 58.80
7 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 58.35
8 ราชินีบน 58.14
9 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 57.72
10 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 56.83
11 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 55.99
12 วัฒนาวิทยาลัย 55.51
13 อัสสัมชัญคอนแวนต์  55.49
14 อำนวยศิลป์ 55.46
15 รุ่งอรุณ 54.48
16 ราชินี  54.14
17 เซนต์คาเบรียล  54.13
18 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  53.36
19 อมาตยกุล  53.00
20 สารสาสน์เอกตรา 52.79
21 เซนต์ดอมินิก  52.50
22 ธิดานุเคราะห์  52.49
23 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 52.19
24 สารสาสน์วิเทศศึกษา 51.93
25 เขมะสิริอนุสสรณ์ 51.22
26 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม  50.47
27 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 50.46
28 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  49.79
29 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 49.72
30 สตรีวิทยา 49.60
31 บูรณะรำลึก  49.31
32 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 49.25
33 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  48.43
34 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 48.29
35 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 48.20
36 สหศึกษา  47.77
37 อัสสัมชัญ 47.54
38 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 47.44
39 อัสสัมชัญธนบุรี 47.17
40 บรินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 46.94
41 สามเสนวิทยาลัย 46.50
42 อัสสัมชัญสมุทรปราการ  46.46
43 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  46.31
44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 46.06
45 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 46.00
46 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 45.73
47 เซนต์โยเซฟบางนา 45.53
48 สวนกุหลาบวิทยาลัย  45.41
49 สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 45.27
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 44.68

TOP

 

โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 50 อันดับแรก
วิชาคณิตศาสตร์
ลำดับที่

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
1 มหิดลวิทยานุสรณ์  87.12
2 เตรียมอุดมศึกษา  70.04
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 65.94
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  63.68
5 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 61.01
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 58.44
7 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)  58.08
8 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 56.92
9 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  56.21
10 เตรียมทหาร 54.56
11 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  53.78
12 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม  52.73
13 บูรณะรำลึก 52.10
14 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 51.74
15 เซนต์คาเบรียล 51.13
16 ธิดานุเคราะห์  49.99
17 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 49.42
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 49.28
19 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 49.23
20 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 49.22
21 ราชินี  48.94
22 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48.84
23 เขมะสิริอนุสสรณ์  48.82
24 อมาตยกุล 48.45
25 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  48.20
26 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  47.91
27 จิตรลดา  47.88
28 อำนวยศิลป์ 47.72
29 สหศึกษา 47.56
30 นาคประสิทธิ์ 46.64
31 แสงทองวิทยา 46.49
32 ราชินีบน 46.40
33 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  46.39
34 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 46.12
35 สตรีวิทยา 46.11
36 สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 45.84
37 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 45.65
38 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 45.57
39 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 45.27
40 เซนต์ดอมินิก  45.00
41 สวนกุหลาบวิทยาลัย  44.89
42 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  44.85
43 พระหฤทัยเชียงใหม่ 44.32
44 ดาราวิทยาลัย 44.28
45 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 43.92
46 หาดใหญ่วิทยาลัย 43.86
47 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 43.84
48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 43.72
49 ชลประทานวิทยา 43.56
50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 43.54

TOP

 

โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 50 อันดับแรก
วิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
1 มหิดลวิทยานุสรณ์  80.65
2 เตรียมอุดมศึกษา 68.91
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 67.76
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  62.95
5 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62.53
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  60.85
7 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 59.52
8 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 58.24
9 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 58.00
10 เตรียมทหาร 57.94
11 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 57.41
12 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 55.81
13 บูรณะรำลึก 55.59
14 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 55.27
15 เซนต์คาเบรียล 55.15
16 ธิดานุเคราะห์ 55.03
17 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 54.88
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 54.51
19 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 54.17
20 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 53.75
21 ราชินี 53.59
22 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 53.52
23 เขมะสิริอนุสสรณ์ 53.39
24 อมาตยกุล 53.09
25 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 53.06
26 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  52.91
27 จิตรลดา 52.38
28 อำนวยศิลป์ 52.07
29 สหศึกษา 51.66
30 นาคประสิทธิ์ 51.60
31 แสงทองวิทยา 51.51
32 ราชินีบน 51.31
33 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 51.00
34 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 50.73
35 สตรีวิทยา 50.68
36 สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 50.57
37 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 50.42
38 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 50.42
39 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 50.32
40 เซนต์ดอมินิก 50.28
41 สวนกุหลาบวิทยาลัย 50.05
42 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 49.92
43 พระหฤทัยเชียงใหม่ 49.46
44 ดาราวิทยาลัย 49.42
45 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 49.05
46 หาดใหญ่วิทยาลัย 48.85
47 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 48.84
48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 48.81
49 ชลประทานวิทยา  48.70
50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 48.52

TOP


------------------------------------------
ข้อมูลจาก นสพ.มติชนรายวัน
สำเนานำเสนอโดย : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทก.สป.
โทร. 0 2628 6603 แฟกซ์ 0 2282 9241