ข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ
                  ข้อมูลภาพรวมภายในกำกับ และภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
                  ข้อมูลภาพรวมภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

Copyright  2005  MOENet Thailand Service
ที่มาของข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์/สำนักนโยบายและแผน  ของทุกสำนักงาน/สำนัก 
ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัด ศธ.  หน่วยงานในกำกับ ศธ.และหน่วยงานภายนอกสังกัด ศธ.

พัฒนาระบบและนำเสนอโดย กลุ่มงานสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ.
โทร. 0 2281-9809, 0 2628-5643, 0 2628-5644 Ext 42  Fax 0 2281-8218