• ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  • เป็นการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจากทุกส่วนราชการของประเทศไทยที่มีบทบาทภารกิจด้านการจัดการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจากทุกหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดการศึกษา

เกริ่นนำ

              การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกกระทรวง/หน่วยงานต้นสังกัด ที่จัดการศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่งเครือข่ายคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกรุงเทพมหานคร และทุกองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งการดำเนินงานมีคณะทำงานของแต่ละองค์กรหน่วยงานหลักประสานดำเนินงานเป็นกลุ่มเครือข่ายด้านข้อมูลสารสนเทศที่ประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจร่วมกันทุกระดับหน่วยงานทั่วประเทศ โดยมีเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์และกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านข้อมูลสถิติทางการศึกษามีความถูกต้อง มีคุณภาพอยู่ในลำดับที่น่าพึงพอใจสูงขึ้น

ข้อมูล-สถิติด้านการศึกษา

picture

      ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาฉบับย่อ เป็นข้อมูลสถิติพื้นฐานที่ได้สำรวจและจัดเก็บ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีการศึกษา และได้จำแนกเป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของการศึกษาทุกระดับและทุกสังกัด นำเสนอผ่านตารางข้อมูลพื้นฐาน และในลักษณะแผนภูมิเปรียบเทียบถึงความ สัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม/ประเภทข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตัดสินใจและการบริหารจัดการในภารกิจต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารการศึกษาทุกระดับรวมถึงผู้สนใจและองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชนที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศ  ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2553* | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 3536 | 2535

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายชั้น รายจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2553

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายชั้น รายสังกัด ประจำปีการศึกษา 2553

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายสังกัด รายจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2553

สถิติพื้นฐานรายสถานศึกษา

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนภาพรวมระดับประเทศ จำแนกตาม สังกัด และระดับการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) ข้อมูลประจำปีงบประมาณ >> | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 |

ดัชนีและตัวชี้วัดทางการศึกษา

picture

    ดัชนีทางการศึกษาแสดงสถานการณ์การจัดการศึกษาของประเทศไทย โดยการนำข้อมูลสถิติประจำปีการศึกษาของแต่ละปีมาประมวลผลตาดัชนีและตัวชี้วัดทางการศึกษา

จำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียน จำแนกตามชั้นและระดับการศึกษา

ร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียน จำแนกตามชั้นและระดับการศึกษา

จำนวนและสัดส่วนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษารัฐบาลและเอกชน จำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

จำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามชั้นและระดับการศึกษา ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

อัตราการออกกลางคันระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัตราการเลื่อนชั้น ป.2/ป.3, ป.4/ป.5, ม.1/ม.2, ม.2/ม.3, ม.4/ม.5, ม.5/ม.6

อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์

picture    
ข้อมูลและสถิติทางสังคม แสดงถึง ข้อมูลจำนวนงบประมาณ ประชากร รายได้ ขอบเขตการปกครอง แหล่งวิชาการนอกระบบ สถิติทางศาสนา เป็นต้น เพื่อประกอบการบริหารจัดการการศึกษา  

เขตตรวจราชการ 19 เขต (กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย)

เขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต

ข้อมูลสถิติประชากรรายอายุปี 2543-2551

Valid XHTML 1.1