วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เชิดชูเกียรติ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทย เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายพสิษฐ์ คงคุณากรกุล และนายอภิวุฒิ วีรวินันทนกุล จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กลับสู่หน้าแรก

 
ม.ล.ปิ่นกับงานด้านการศึกษา | ผลงานของท่าน หน้าที่ - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Untitled Document

ผลงานด้านการศึกษาของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
3. ก่อตั้งร.ร.ฝึกหัดครูชั้นสูงประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร)

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตร ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2498 ใช้ชื่อชั่วคราวในชั้นแรกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงที่ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร และต่อมาใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการศึกษา และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517

เหตุที่ได้ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นคือ ขณะที่หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาครูว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา แต่ขณะนั้นยังไม่มีโรงเรียนฝึกหัดครู ท่านจึงได้ขอซื้อที่ดินของกระทรวงเกษตรที่ถนนประสานมิตร ริมคลองแสนแสบเพื่อก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมา

การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตร และการเปลี่ยนแปลงเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติมาจนถึงปัจจุบัน เพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรในปัจจุบันเป็นสถาบันหลักแห่งหนึ่งในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้แก่วงการศึกษาของไทย จึงนับเป็นผลงานที่น่ายกย่องอีกประการหนึ่งของท่านหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล


ที่มาของข้อมูล : หนังสือชุดบุคคลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
โดย กนกวลี ชูชัยยะ และกฤษฎา บุณยสมิต

Untitled Document


คุณมีความประทับใจท่านหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลในเรื่องใดมากที่สุด

การพัฒนาการศึกษา
ความมีคุณธรรม
ผลงานทางวรรณศิลป์
ความมีวิสัยทัศน์
การเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงผลการโหวตทั้งหมด

คำแนะนำการรับชมเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน
โปรแกรม Internet Explorer
ขนาดหน้าจอ 1024x768
และรองรับภาษาไทย