(ทุกเรื่องจะเป็น Zip File จะต้อง Unzip ก่อนทุกครั้งค่ะ)


ที่ ชื่อเรื่อง ชนิดไฟล์
132. หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรกฎาคม2550 (pdf)
131. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพกับเศรษฐกิจพอเพียง30เมย2550 (ppt)
130. มุมมองใหม่การป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา 5กรกฎาคม2550 (ppt)
129. พัฒนาผู้นำตามปรัซญาศรษฐกิจพอเพียง28มีค2550 ล่าสุด (ppt)
128. ผลงาน6เดือนรมววิจิตรพค2550 (pdf)
127. ปศธ.พบ ผตร.ศธ.เพื่อหารือแนวทางการตรวจราชการปี2550 (ppt)
126. ประชุมข้าราชการซี8สป ศธ 28มิย2550 (ppt)
125. ทิศทางอาชีวยุคใหม่จันทร์25มิย2550ฉบับจริง (ppt)
124. ทำไมต้องเศรษฐกิจพอเพียงในกศนปรับ25มีค50 (ppt)
123. ตัวอย่างต้นแบบสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (ppt)
122. ฉบับใช้จริงPresentation on Health Education 7 (ppt)
121. ขับเคลื่อนงานกศนตามนโยบายรมวศธปี2550 (ppt)
120. การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (ppt)
119. การพัฒนาระบบบริหารราชการ2550 (ppt)
118. การประชุมองค์การอนามัยโลก5ถึง8มิย2550 (word)
117. การประชุมสัมมนาผู้แทน กคศเขตพื้นที่26มิย2550ฉบับใช้จริง (ppt)
116. การปฎิรูปการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง24มกราคม2550 (ppt)
115. แนวทางการวางแผนกำลังคนสำนักงานกพ2550 (pdf)
114. สุขภาพคนไทยปี2550 (pdf)
113. การเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ppt)
112. เมื่อผู้หญิงอยากป็นใหญ่ (word)
111. พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำ21มิย2550 (ppt)
110. ผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมศว17มิย2550 ฉบับ (ppt)
109. แนวคิดในการจัดการศึกษายุคใหม่ มศว17มิย2550 (ppt)
108. การสร้างความเสมอภาคหญิงชายมิย2550 (ppt)
107. การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2550 (word)
106. การพัฒนาระบบตรวจราชการเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ppt)
105. โรงเรียนปลอดบุหรี่ (word)
104. ทักษะการบริหารจัดการด้านความรู้อารมณ์และบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานกับการเป็นผู้นำที่ดี (ppt)
103. การปฎิรูปการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา :ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (ppt)
102. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ppt)
101. 23 ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญ   (ppt)
100 การพัฒนาระบบบริหารราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในปี 2550 (ppt)
99. มหาวิทยาลัยกับการกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ppt)
98. การศึกษา : สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (ppt)
97. การศึกษาในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ (ppt)
96. Current Development of School Health Promotion in Thailand (ppt)
95. ข้อมูลพื้นฐานงานนโยบายเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2550 (word)
94. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพศศึกษา (pdf)
93. Cooperation in the Service Sectors: Education, Thailand Showcase (ppt)
92. ทิศทางการจัดอาชีวศึกษาแนวใหม่ (ppt)
91. ข้อเสนอการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2550 (ppt)
90. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเอกชน (ppt)
89. การดำเนินงานปีงบประมาณ 2550 (ppt)
88. เทคนิคการถอดรหัสจากมหกรรมศึกษาธิการสัญจร 4 ภูมิภาคปี 2549 สู่ สมุทรสาคร (ppt)
87. การพบผู้บริหารโรงเรียนเอกชน (ppt)
86. ธรรมาภิบาลในระบบการศึกษา (ppt)
85. นโยบายการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปี2550-2551 (ppt)
84. ปีแห่งการพลศึกษาและกีฬาเพื่อการปฎิบัติด้านพลศึกษาและกีฬาในสถานศึกษา (ppt)
83. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม กิจกรรมเยาวชน (ppt)
82. บทบาท สป.ศธ. องค์กรกลาง ในการบริการ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (ppt)
81. การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ได้ผล: การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Making Your Strategy Work) (ppt)
80. Leadership Panel: Dr.Charuaypon Torranin Deputy Secretary, Ministry of Education,THAILAND (ppt)
79. วิทยายุทธการจัดการยุคใหม่ ของซีอีโอสถานศึกษา (ppt)
78. ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษานอกโรงเรียน (ppt)
77. แนวโน้มและทิศทางการศึกษาภายใต้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขพ.ศ 2545 (ppt)
76. การจัดการศึกษายุคใหม่ (ppt)
75. การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ:ความก้าวหน้าปี 2548 (ppt)
74. การพัฒนาครูไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพ ตอนที่2 แนวคิดใหม่ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ppt)
73. การพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ ตอนที่1 มาตรฐานวิชาชีพครูไทยยุคใหม่พ.ศ.2549 (ppt)
72. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Professionalisation) (ppt)
71. ความสำคัญของคนไทยกับภาษาไทย (word)
70. ตัวอย่าง การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับชาติและระดับส่วนราชการ และแนวการให้ความรู้ระดับบุคคล (ppt)
69. คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ สำหรับแก้ไขปัญหา เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาส (word)
68. บทบาทครูตามเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการให้ความรู้แนวใหม่ (ppt)
67. องค์การยูเนสโกกับการประกาศยกย่องบุคคลสำคัญของโลก (ppt)
66. สานฝันเด็กไทย (word)
65. งานปฏิรูปการศึกษาตามกระแสโลกาภิวัตน์และสหประชาชาติ (ppt)
64. 3 ปี ของการปฏิรูประบบราชการ กับมิติใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (word)
63. พุทธทาส.......อยู่ที่ใจ (word)
62. RECENT DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND EFA INIATIVES IN THAILAND 2000 - 2005 (ppt)
61. EDUCATION REFORM IN THAILAND (ppt)
60. ข้อมูลการจัดสรรทุนการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไข ปัญหาเด็กยากจน (word)
59. Strengthening the Partnership in Education and Training for Regional Competitiveness (ppt)
58. ข้อเสนองานหลังจากการจัดมหกรรมศึกษาธิการสัญจร (word)
57. ถอดรหัสศึกษาธิการ กับ 7 ปีปฏิรูปการศึกษา (word)
56. รวมพลังสร้างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (ppt)
55. ยุทธศาสตร์ของ สป.ศธ. กับการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน (ppt)
54. การปฏิรูปการเรียนการสอน :หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา (word)
53. Thailand Country Report : Healthy Schools Strategies (ppt)
52. กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย ได้เวลาเด็กไทยเป็นคนดี (word)
51. นักบริหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ : เส้นทางสู่อนาคต (ppt)
50. ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาเยาวชนไทย : นำศีลธรรมกลับคืนสู่สถานศึกษา (word)
49. “ยุทธศาสตร์ - สุขศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ” (word)
48. นาทีนี้การสอนเพศศึกษาไปถึงไหน (word)
47. การเสนอยุทธศาสตร์ การทำงานร่วมกัน ศธ กับ สธ แนวทางส่งเสริมสุขภาพ (ppt)
46. ปัญหาเด็กอยู่ที่พ่อแม่ครูและผู้บริหารโรงเรียนต้องช่วยกันดูแล (word)
45. ปัญหาเด็กไทยจะให้ใครแก้ หากสังคมพ่อแม่และตัวเด็กไม่ร่วมกัน (word)
44. การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพสู่ประชาชน : การจัดการระบบสุขภาพระดับท้องถิ่น (ppt)
43. โรงเรียนแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง (ppt)
42. บทสรุปข้อคิดเห็นนโยบายสุขภาพ (word)
41. เด็กอยากบอก พ่อแม่อยากรู้ ครูอยากเข้าใจ (pdf)
40. ข้อมูลพื้นฐานในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนและการควบคุมการดื่มสุราในสถานศึกษา (ppt)
39. แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนไทย (word)
38. การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย : มิติใหม่ของการพัฒนาประเทศ (ppt)
37. รายงานความก้าวหน้ายุทธศาสตร์การสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ (word)
36. การบริหารจัดการกิจการลูกเสือยุคใหม่ (ppt)
35. ระบบการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2549 (word)
34. การบริหารกิจการลูกเสือไทย (ppt)
33. การจัดระเบียบสังคมและการให้เยาวชนมีส่วนร่วมจัดระเบียบ (ppt)
32. ข้อเสนอยกเครื่องใหม่ระบบงานประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ (word)
31. การกำกับและบริหารจัดการในส่วนของสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ปี2548 (ppt)
30. รายงานสรุปในส่วนของการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม (word)
29. การปรับตัวเป็นซีอีโอของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ (ppt)
28. แนวทางการแก้ปัญหาเยาวชน (word)
27. ทักษะชีวิตราชการ ยุค2548 (ppt)
26. การชี้แจงงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ ปี พ.ศ. 2549 (word)
25. ข้อมูลโลกาภิวัตน์ (word)
24. นักบริหารกับการสร้างเสริมสุขภาพ : เส้นทางสู่อนาคต (ppt)
23. รายงานความก้าวหน้าปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรเรียนรู้ในเทศกาลเมืองคอน เมืองแห่งการเรียนรู้ (ppt)
22. สรุปรายงานการศึกษาดูงานที่ The Western Australian Health Promotion Foundation (Healthway) Perth, Australia (word)
21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลศึกษาและกีฬาในระบบการศึกษาของประเทศไทย (word)
20. การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริหารและ ศักยภาพในการเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (ppt)
19. การปฎิรูประบบราชการ ข้อเสนอเพื่อความสมบูรณ์ (word)
18. E_learning Thailand, the ICT in Education Roadmap in Thailand, Thai Panel on Education (ppt)
17. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา (ppt)
16. รัฐบาลรวมพลังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแก้ปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส (word)
15. แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ (word)
14. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2005 (ppt)
13. สรุปรายงานผลงานในการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ของกระทรวงศึกษาธิการ (word)
12. พ่อแม่ครับ ครูขา ช่วยลูกด้วย (ขอบข่ายมุมมองใหม่แก้ปัญหาเด็ก) (ppt)
11. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในโรงเรียน (word)
10. เกาะติดตัวร้าย โฉมใหม่ยาเสพติดสู่ชัยชนะที่ยั่งยืน : เมืองไทยแข็งแรง (ppt)
9. ปัญหาเยาวชนไทยและการให้เยาวชนมีส่วนร่วมจัดระเบียบสังคม (word)
8. การพลศึกษาและกีฬาในระบบการศึกษา (ppt)
7. แนวทางป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา (word)
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพลศึกษาและกีฬา (ppt)
5. 3 ปี ของการปฏิรูประบบราชการกับมิติใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (word)
4. การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (word)
3. การพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย : บทบาทครูกับแนวทางการให้ความรู้ (ppt)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน (word)
1. ทุนมนุษย์ในภาคราชการกับการสร้างชาติ : คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. (ppt)
 


กลับหน้ากระทรวง
 

 

ปรับปรุง : 7 พฤศจิกายน 2552
แหล่งข้อมูล : ดร.จรวยพร ธรณินทร์
 
นำเสนอ : 10 พฤศจิกายน 2549
พัฒนา และนำเสนอ
:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-3441, 0 2628 6337
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@emisc.moe.go.th