ชนิดไฟล์แบบ Powerpoint
ขนาดไฟล์
1   ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่1 คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลวิชาชีพครู...

748 KB

2   ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่2 ธรรมาภิบาลขององค์กรและวิชาชีพครู... 1,028 KB
3   ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่3 ผู้บริหารผู้สร้างองค์กรคุณธรรม... 630 KB
4   ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่4 คุณธรรมนำความรู้ถึงนักเรียนถึงโรงเรียน... 651 KB
5   การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา... 472 KB
6   การนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน... 1,323 KB
7   การปฎิรูปการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา... 957 KB
8   การประชุมสัมมนาผู้แทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา... 370 KB
9   การศึกษาในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ... 1,920 KB
10   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและการ การเรียนรู้ของนักเรียน... 1,032 KB
11   ขับเคลื่อนงานกศน. ปี2550 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... 1,130 KB
12   มุมมองการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา... 981 KB
13   Presentation on Health Education... 619 KB
14   กศน.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน... 1,224 KB
15   บทบาทโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ... 397 KB

<<  กลับไปยังหน้าหลัก  >>  <<  ดาวน์โหลดเอกสารหน้าต่อไป  >>

ปรับปรุงล่าสุด :: 6 ธันวาคม 2550
แหล่งข้อมูล ::
ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำเสนอ :: 10 พฤศจิกายน 2549

พัฒนาและนำเสนอ :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-3441, 0 2628 6337
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
:: website@emisc.moe.go.th

จำนวนครั้งที่เข้าชม