ชนิดไฟล์แบบ Powerpoint  
1   ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่1 คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลวิชาชีพครู...
2   ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่2 ธรรมาภิบาลขององค์กรและวิชาชีพครู...
3   ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่3 ผู้บริหารผู้สร้างองค์กรคุณธรรม...
4   ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่4 คุณธรรมนำความรู้ถึงนักเรียนถึงโรงเรียน...
5   การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา...
6   การนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน...
7   การปฎิรูปการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา...
8   การประชุมสัมมนาผู้แทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา...
9   การศึกษาในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ...
10   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและการ การเรียนรู้ของนักเรียน...
11   ขับเคลื่อนงานกศน. ปี2550 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
12   มุมมองการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา...
13   Presentation on Health Education...
14   กศน.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน...
15   บทบาทโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ...
16   ปฏิรูประบบราชการและการบริหาร...
17   ปศธ.พบทีมให้นโยบายบริหารงบประมาณ 2551
18   พัฒนาผู้นำตามปรัซญาศรษฐกิจพอเพียง...
19   ภาวะวิกฤตของการศึกษานอกระบบในสังคมไทย...
20   มหาวิทยาลัยกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง...
21   เศรษฐกิจพอเพียงจากชาติสู่สถานศึกษา...
22   การบริหารการศึกษาอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ...
23   ผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1
24   ผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2
25   การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบเครือข่าย

<<  กลับไปยังหน้าหลัก  >>  <<  ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PowerPoint  >>  <<  ดูเอกสารหน้าต่อไป  >>

ปรับปรุงล่าสุด :: 6 ธันวาคม 2550
แหล่งข้อมูล ::
ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำเสนอ :: 10 พฤศจิกายน 2549

พัฒนาและนำเสนอ :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ
โทรศัทพ์ 0 2281-3441, 0 2628 6337
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
:: website@emisc.moe.go.th

จำนวนครั้งที่เข้าชม