ดูเอกสารบทความทั่วไป (เอกสารเดิม)  
 
ชนิดไฟล์แบบ Pdf  
  ทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอ (หนังสือ / หน้าปก)  


ชนิดไฟล์แบบ PowerPoint  
  การศึกษาในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ

  การศึกษาคือปัจจัยอำนาจแห่งชาติ 12 ธันวาคม 2551  

  ทิศทางการศึกษาเอกชน 2551

  ฉบับจริงมุมมองใหม่การป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา 5 กรกฎาคม 2550  

  "การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในทศวรรษหน้า " ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13
  ทิศทางอาชีวศึกษาเอกชน
  บทบาท หน้าที่และการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
  เศรษฐกิจพอเพียงยุคเอทีเอ็ม
  การนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ระบบการศึกษา
  ทิศทางอาชีวศึกษาเอกชน “การขับเคลื่อนงานการศึกษาเอกชนปี2550”
  20 ทักษะของผู้บริหารยุคใหม่
  การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบเครือข่าย
  ทิศทาง กศน.ยุคใหม่ปี 2551 ชุดที่2 วิเคราะห์สถานการณ์และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงาน
  ทิศทาง กศน.ยุคใหม่ปี 2551 ชุดที่1 วิเคราะห์สถานการณ์และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงาน
  การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิศึกษาในสถานศึกษา
  การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบเครือข่าย
  การบริหารการศึกษาอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ...
  ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่1 คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลวิชาชีพครู...
  ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่2 ธรรมาภิบาลขององค์กรและวิชาชีพครู...
  ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่3 ผู้บริหารผู้สร้างองค์กรคุณธรรม...
  ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา...ชุดที่4 คุณธรรมนำความรู้ถึงนักเรียนถึงโรงเรียน...
  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา...
  ปศธ.พบทีมให้นโยบายบริหารงบประมาณ 2551
  การปฎิรูปการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา...
  การศึกษาในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ...
  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ของนักเรียน...

<<  ดูเอกสารทั้งหมดไฟล์ประเภท PowerPoint  >>  <<  ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PowerPoint  >>

ชนิดไฟล์แบบ MS Word  
  ประเด็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาของนักศึกษา วปอ.2552
  การศึกษาคือปัจจัยอำนาจชี้ชตาบ้านเมือง
  นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ชุดใหม่
  สรุปผลการไปศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพครูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา...
  รายงานพิเศษโครงการอันมาจากพระราชดำริ...
  มุมมองใหม่เพศศึกษากับเยาวชนไทย...
  บุคลิกภาพสำหรับนักบริหารมือเยี่ยม...
  คอลัมน์มองต่างวัย สังคมระสำเมื่อดาราล้ำเส้น...
  การศึกษาฟินแลนด์...
  ข้อเสนอเพศศึกษาของที่ประชุม...
  กลุ่มโรงเรียนพระราชดำริเสนอยุทธศาสตร์หลักรวมพลังสร้างเครือ...
  ตามปลัดศธ. ไปแคนาดาประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกเรื่องสุขภาพ...
  เมื่อผู้หญิงอยากเป็นใหญ่...

<<  ดูเอกสารทั้งหมดไฟล์ประเภท Word >>  <<  ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ word  >>

ปรับปรุงล่าสุด :: 7 มกราคม 2553
แหล่งข้อมูล ::
ดร.จรวยพร ธรณินทร์ (อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
พัฒนาและนำเสนอ :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-3441, 0 2628 6337
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
:: website@moe.go.th

จำนวนครั้งที่เข้าชม