เว็บลิงค์ที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนจะขอแนะนำ
เว็บลิงก์สกก.สป. จะรวบรวมเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ เพื่อให้ทุกท่านได้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลนี้