bureausrs

  

รับสมัครเยาวชนลูกเสือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย...
(1 ธ.ค. 52)
นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาลูกเสือไทยใจเข้มแข็ง รุ่นที่ 2
(17 พ.ย. 52)
 
  การประกวดวงเมโลเดียนระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศ ประเทศไทย ครั้งที่ 21
ประจำปี 2553...
(23 ต.ค. 52)
 
นายศุภกร วงศ์ปราชญ์
ผู้อำนวยการสำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน
 พร้อม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี...
(7 ต.ค. 52)
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเชิดชูเกียรติยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด ปี 2552
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ...
(2 ต.ค. 52)
 
 
ระดมความคิดพัฒนาระบบ..
นายสุนิติ์ ทีวะเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและติดตามประเมินผลการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำเนินการจั..
23 ก.ย. 52
 
สบย.4 ชนะเลิศประกวดเ..
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 255..
21 ก.ย. 52
  ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ของ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  แบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
คลิก  Download แบบฟอร์ม
คลิก  แบบฟอร์ม
 
       
       

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2009 เวลา 21:23 น.
 


หัวข้อ กรอบแนวคิด 3ดี (3D)

          การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพอีกด้านหนึ่ง คือ เป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดการศึกษาจึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy); ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2009 เวลา 22:35 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 

 
        ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ได้มอบหมายให้นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระรวงศึกษาธิการ มาให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ รวมทั้งมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้าน website สังกัด สป. ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด สป. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันเว็บไซต์ถือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในการเข้าถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ (Information) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรม โครงการ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ให้บริการด้านต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้บริการที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2009 เวลา 21:30 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 


ส่วนราชการ/ หน่วยงาน บทบาทหน้าที่

สำนักงานรัฐมนตรี
- ประสานการกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ
- ประสานการติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 22:15 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

            การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมนั้น นอกจากผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาการแล้ว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นับเป็นกิจกรรมเสริมสำคัญที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยเฉพาะการเสริมสร้างคุณลักษณะให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุข
            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมุ่งเสริมให้ทุกสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่กำหนดอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ซึ่งการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2551 ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 17:06 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
         สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้มีการรณรงค์ ตามนโยบายโครงการ 3D ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

 

           1) กิจกรรมที่สอคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดมุมการจัดการความรู้ (KM Corner) ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารเสมารักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้บุคลากรในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแหล่งเรียนรู้ด้าน ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ซึ่งสนองตอบนโยบายการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินกิจกรรมของมุมการจัดการความรู้ ได้เน้นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีเครื่องดื่ม และผลไม้ (กล้วย+น้ำผึ้ง) ไว้บริการฟรี กับผู้มารับบริการ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมารับบริการและใช้ประโยชน์จากมุมการจัดการความรู้ร่วมกัน ในวันราชการตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น.
            2. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสำนึกโดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยจัด โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 17:14 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL