ส่วนราชการ/ หน่วยงาน บทบาทหน้าที่

สำนักงานรัฐมนตรี
- ประสานการกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ
- ประสานการติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 22:15 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 

 

            การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมนั้น นอกจากผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาการแล้ว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นับเป็นกิจกรรมเสริมสำคัญที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยเฉพาะการเสริมสร้างคุณลักษณะให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุข
            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมุ่งเสริมให้ทุกสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่กำหนดอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ซึ่งการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2551 ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 17:06 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 

   

ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
(GOOD GOVERNANCE)

           หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 05 กันยายน 2009 เวลา 12:46 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
 
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงงบประมาณโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2)
(อ่านเพิ่มเติม)  
   
 
คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.
ปลัด ศธ.มอบโล่ คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. นำหลักธรรมาภิบาล 9 ประการ สู่การปฏิบัติ
(อ่านเพิ่มเติม)  
  นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
(อ่านเพิ่มเติม)  
  นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศธ.เดินทางกลับจังหวัดตากเพื่อพบผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพท.ตาก เขต 1 และ เขต 2 พร้อมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(อ่านเพิ่มเติม) 
  นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม มอบนโยบาย และข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
(อ่านเพิ่มเติม) 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับนโยบายโรงเรียนดี 3 ระดับ
(อ่านเพิ่มเติม)
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 25 มิถุนายน 2552 จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
(อ่านเพิ่มเติม)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 22:53 น.
อ่านเพิ่มเติม...