ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ได้มอบหมายให้นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระรวงศึกษาธิการ มาให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ รวมทั้งมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้าน website สังกัด สป. ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด สป. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันเว็บไซต์ถือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในการเข้าถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ (Information) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรม โครงการ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ให้บริการด้านต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้บริการที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ในฐานะเป็นศูนย์กลางจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือการบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานภายในสังกัด สป.ทั้งหมด จึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ที่ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility) เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ในระดับหนึ่ง
 
วัตถุประสงค์                  
          1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป. นำความรู้ที่ได้เข้ารับการอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน
          2. เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานได้มีการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
          3. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป
          4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2009 เวลา 21:30 น.