สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติปรับปรุงกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 มาตรา 132 ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมพลศึกษา เฉพาะส่วนราชการ กองการลูกเสือ กองยุวกาชาด กองสารวัตรนักเรียน ยกเว้น ในส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 มีผลให้ส่วนราชการกองการลูกเสือ ยุวกาชาด และกองสารวัตรนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นส่วนราชการหนึ่งในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 


วิสัยทัศน์
              เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ
 
พันธกิจ
              1. พัฒนาเยาวชน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและการส่งเสริมคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
              2. พัฒนาการบริหารงานและบุคลากรขององค์กรให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
ยุทธศาสตร์
               1. ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม
               2. พัฒนาคุณภาพให้บริการด้านกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด การส่งเสริมคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด และงานฝึกอบรม
               3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

               4. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 17:06 น.