สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้มีการรณรงค์ ตามนโยบายโครงการ 3D ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

 

           1) กิจกรรมที่สอคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดมุมการจัดการความรู้ (KM Corner) ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารเสมารักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้บุคลากรในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแหล่งเรียนรู้ด้าน ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ซึ่งสนองตอบนโยบายการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินกิจกรรมของมุมการจัดการความรู้ ได้เน้นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีเครื่องดื่ม และผลไม้ (กล้วย+น้ำผึ้ง) ไว้บริการฟรี กับผู้มารับบริการ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมารับบริการและใช้ประโยชน์จากมุมการจัดการความรู้ร่วมกัน ในวันราชการตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น.
            2. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสำนึกโดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยจัด โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552
 
นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาลูกเสือไทยใจเข้มแข็ง
(2 ต.ค. 52)
 
   
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลุกเสือ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสร้างสันติภาพ 
(อ่านเพิ่มเติม)
นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ KM Team สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและดูงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ณ มุมการจัดการความรู้และห้องประชุมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(อ่านเพิ่มเติม)
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2552 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
(อ่านเพิ่มเติม)
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสอนลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 ครั้ง
(อ่านเพิ่มเติม)
  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2552 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
(อ่านเพิ่มเติม) 
             1. ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
          2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และส่งเสริมคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด และงานฝึกอบรม
          3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          4. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 


  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมยุวกาชาด ขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2552 ณ โรงแรมบ้านนา รีสอร์ทและสปา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
(คลิกดู ภาพกิจกรรม)
 
   
โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2552
     - วันที่ 19 สิงหาคม 2552  ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
     - ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2552  ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จ.อุบลราชธานี 
ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร รุ่นที่   
 
  นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร รุ่นที่
(อ่านเพิ่มเติม) 
 
ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2552 ระดับประเทศ โดยตัดสินการประกวดฯ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
Download ประกาศผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
คลิกดู ภาพกิจกรรม
 
 
 
   
                 1. ดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน
          2. พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  
         กิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ อาทิเช่น การออกนิเทศ ติดตามการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา, โครงการศึกษาปัจจัยปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนด, กิจกรรมการการตรวจสอบและป้องกันปัญหาความประพฤตินักเรียน


       
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ได้จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย กทม.
(คลิกดู ภาพกิจกรรม) 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน จะจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน
 
 
  ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ออกนิเทศ ติดตามการเฝ้าระวังความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับโครงการสนับสนุนเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ ร่วมกับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ.ลำพูน
(อ่านเพิ่มเติม)  
ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ออกนิเทศ ติดตาม การเฝ้าระวังความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  
(อ่านเพิ่มเติม)
ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจค้นอู่รถประจำทางวัดพระศรีมหาธาตุ ย่านบางเขน จับกุมนักศึกษาพกอาวุธ ส่งสถานีตำรวจนครบาลบางเขน 
(อ่านเพิ่มเติม)
ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและบรรยายให้ความรู้ ครู-นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
(อ่านเพิ่มเติม)
ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ โครงการฝึกอบรมพนักงานวิทยุสื่อสาร “เสมารักษ์” กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ 
(อ่านเพิ่มเติม)
สำนักการลูกเสีอ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ได้จัดโครงการศึกษาปัจจัยปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และแนวทางแก้ไข 
(อ่านเพิ่มเติม)
ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ตรวจสอบและป้องกัน ปัญหา ความประพฤตินักเรียน บริเวณสนามวชิระเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กทม. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 
(อ่านเพิ่มเติม) 
       

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 17:14 น.